Noi fortificații romane pe drumul imperial Lederata - Berzobis

Cercetarea apărării provinciei Dacia a căutat să identifice traseul graniţei Imperiului Roman la nordul Dunării de Jos, în secolul II-III d.Hr., urmărind arheologic identificarea reţelei de fortificaţii, burguri şi turnuri specifice zonei de limes. Pentru linia Dunării de Jos aceste cercetări au fost încurajate pe de o parte de reprezentările de pe Columna traiană, pe de altă parte de faptul că multă vreme Dunărea a reprezentat graniţa nordică, naturală a Imperiului[1]. Pentru zona Banatului primele castre au fost construite în timpul războaielor dacice ale împăratului Traian. Doina Benea a întreprins o primă evaluare a stadiului cercetării acestor fortificaţii bănăţene din primii ani de existenţă a stăpânirii romane în Dacia[2]. O aducere la zi a informaţiei arheologice legate de acest subiect a fost efectuată de Eduard Nemeth, primul demers fiind axat mai ales pe studiul mişcărilor de trupe romane în zona de sud-vest a Daciei[3], iar studiul cel mai recent a fost dedicat în exclusivitate traseului graniţei romane din regiunea bănăţeană a Daciei precum şi felul în care a influenţat relieful organizarea apărării acestui sector de limes[4]. Contribuţii la repertorierea amenajărilor militare de pe graniţa de sud-vest a provinciei Dacia au mai adus: Nicolae Gudea, cercetătorul clujean oferind şi o listă bibliografică completă pentru fiecare castru[5] şi Maja Djordevic, din partea şcolii arheologice sârbeşti, care oferă o primă evaluare în teren a siturilor de epocă romană din Vojvodina[6]. Cu toate aceste eforturi, cunoaşterea limesului sud-vestic al Daciei este încă deficitară. Există sectoare întregi în zona Banatului unde doar se presupune existenţa unor fortificaţii[7]. Acest lucru se datorează lucrărilor de canalizare şi regularizare a cursurilor de apă, la care s-au adăugat asanări de mlaştini începând cu secolul al XVIII-lea precum şi intense lucrări de ameliorări funciare în perioada comunistă, toţi aceşti factori antropici au modificat terenul şi au afectat urmele siturilor arheologice de epocă romană, azi fiind aproape imposibilă identificarea şi cercetarea ruinelor. În cele ce urmează ne-am propus, utilizând cele mai noi posibilităţi de georeferenţiere prin imagini satelitare oferite de programul Google Earth precum şi citirea hărţilor vechi din secolele XVIII-XIX, îmbunătăţirea informaţiei existente pentru unele fortificaţii de pe graniţa de sud-vest a Daciei. Metoda de cercetare este una deja consacrată pentru alte epoci istorice, existând chiar şi manuale cu aplicaţii aferente[8].

Chiar dacă avem informaţii literare preţioase, unele rămase chiar de la împăratul Traian, care a parcurs acest “drum vestic” pentru a cuceri regatul lui Decebal (“... inde Berzobim, deinde Aizi processimus”)[9], sursele geografice antice nu ne ajută foarte mult. Aşa cum remarca de curând E. Nemeth există diferenţe notabile între Tabula Peutingeriana şi informaţiile oferite de Ptolemeu şi anonimul geograf ravenat[10]. Primul castru ridicat pe malul stâng al Dunării, în dreptul vadului de trecere de la Lederata (azi, Ram), trebuie să fi fost, aşa cum presupun majoritatea specialiştilor, la Banatska Palanka. Fortificaţia romană nu a fost identificată cu toate că resturi de cărămizi ştampilate şi alte piese romane au fost descoperite în vatra actualei Stara Palanka. Locul unde puteau debarca aici romanii, după traversarea fluviului, este îngustat de vărsarea râului Caraş în Dunăre, la vest şi de delta Nerei la est. Spaţiul rămas între cele două cursuri de apă nu depăşeşte 1 km. Situaţia castrului în acest loc nu a putut fi lămurită şi datorită existenţei în apropierea malului Dunării a insulei Sapaja, care azi este dispărută datorita regularizării malurilor Caraşului inferior. Pe această insulă au fost semnalate urme romane, un posibil turn de secol II-III d.Hr. şi o mică fortificaţie bizantină[11]. Castrul roman a fost ridicat în dreptul insulei cum bănuia şi Nicolae Gudea, dar hărţile vechi precum și imaginile satelitare sugerează cât se poate de clar că această fortificaţie, de sub actuala vatră a satului Stara Palanka, nu putea depăşi 100 × 140 m şi era orientată SV-NE. Drumul imperial avea aceiaşi orientare şi trecea paralel la câţiva metri de latura estică a castrului, după care coteşte spre Nord. Indici asupra acestui fapt îl oferă hărţile austriece, care vorbesc la Banatska Palanka, pe malul Dunării de “Casarme” cu “Schanzl”. Menţionările toponimice arată că localitatea modernă ascundea urmele unui sistem defensiv dintr-o alta eră. Garnizoana iniţială a fost formată din militari din ala II Pannoniorum şi cohors II Hispanorum, precum şi detaşamente de arcaşi din cohors I Cretum[12]. O garnizoană atât de mare nu se putea adăposti într-un castellum cum era cel de la Banatska Palanka şi probabil existau şi alte fortificaţii în imediata vecinătate. Bănuielile ne sunt confirmate de urmele unei structuri patrulatere la 1,7 km Nord de Stara Palanka. Pe imaginile satelitare se pot observa urmele unui val de pământ (culoare gălbuie a unei linii pe suprafaţa terenului), înconjurat de un şanţ de apărare vizibil datorită culorii închise a solului, semn a unei umiditaţi sporite a locului, situaţie firească în cazul şanţurilor de apărare. Posibila fortificaţie (139 × 145 m), nesemnalată de nimeni până acum, este vizibilă foarte aproape de malul braţului vestic al Deltei Nerei şi are o formă aproape pătrată, aşa cum sunt în Dacia aproape toate castrele din epoca împăratului Traian[13]. Aşa cum ne indică Tabula Peutingeriana, drumul spre interiorul Daciei urmărea de aici încolo Apo flumine, cursul râului Caraş[14]. Alte castre de-a lungul Caraşului până la Arcidava-Vărădia nu sunt cunoscute arheologic. Drumul imperial a fost reperat pe anumite tronsoane, dar fortificaţii nu. Pentru că distanţa de la Banatska Palanka la Vărădia este una apreciabilă (31 km în linie dreaptă), care depăşeşte cei 20-25 km cât putea să parcurgă un pedestraş roman într-o zi de marş, suntem convinşi că a mai existat în antichitate un castru intermediar pe acest traseu. Maja Djordjevic bănuia existenţa unui castru, denumit de ea generic Apo Fl, pe malul drept al Caraşului[15], la vadul de trecere de la cotul râului, la aprox. 12 km, nord-vest de Stara Palanka, în imediata vecinătate a localităţii Grebenac. Din confruntarea hărţilor austriece ne dăm seama că forma patrulateră, asemănătoare unei fortificaţii de 122 × 127 m, de pe malul drept al Caraşului a fost creată de meandrarea râului, locul fiind invadat periodic de inundaţii. Greu de acceptat existenţa unei structuri fortificate în zona de luncă inundabilă a Caraşului! Nicolae Gudea, citându-l pe Felix Milleker, consideră că pe acest traseu existau castre romane din pământ şi lemn la Dupljaja[16] şi Grebenac[17], subliniind faptul că ele nu au fost cercetate. Greşeala cercetătorului clujean este că inversează ordinea pe traseu a localitaţilor: Grebenac fiind înainte de Dupljaja, iar din desenul ce însoţeşte textul repertoriului ne putem da seama că ridicăturile de pământ de pe drumul Grebenac – Oresac sunt terase abrupte ale dunelor de nisip tipice teritoriului deşertic din ţinutul Alibunarului. Astfel de ridicături de pământ, cu variate forme patrulatere, sunt foarte populare în zonă şi sunt folosite azi, datorită importantei diferenţe de nivel faţă de şosea, pentru zborul cu parapanta. Suntem de părere că drumul roman nu a părăsit malul stâng al Caraşului inferior, iar un castru indicat de Nicole Gudea nu este altceva decât celebra fortificaţie celtică, apoi dacică, de la Zidovar. Această cetate însă, după cercetările specialiştilor sârbi, şi-a încetat existenţa cu mult înainte de războaiele dacice din vremea împăratului Traian. După calculele noastre o fortificaţie romană de marş trebuie căutată aproape de malul stâng al Caraşului, în zona de graniţă dintre Serbia şi România. Arealul nu a fost cercetat datorită restricţiilor tipice unui teritoriu de graniţă. În teritoriul localităţii Iam (jud. Caraş-Severin) am putut sesiza câteva locuri cu potenţial arheologic. Unul din ele, la aprox. 3 km sud de Iam, aproape lipit de fâşia graniţei actuale, în apropierea unui vechi drum, ce venea de la Bela Crkva (Biserica Albă). Această posibilă fortificaţie este vizibilă pe imaginile satelitare prin forma unui şanţ, aproape continuu, ce descrie o formă patrulateră (cca. 308 × 222 m), cu colţurile rotunjite. Datorită intenselor lucrări agricole şi de ameliorări ale solului castrul nu prezintă la suprafaţa solului un plan clar, dar nu putem să nu observăm că el este poziţionat ideal între Arcidava-Vărădia şi Translederata-Stara Palanka, la 15 km (în linie dreaptă) de castrul de pe vârful Chilii, de la Vărădia şi 16 km de insula Sapaja. De la Vărădia prin Surducul Mare spre Berzobis limesul roman este cunoscut, de asemenea şi locul castrelor romane. Traseul drumului imperial nu se cunoaşte îndeajuns de bine. Spre exemplu, problema drumului roman dintre Biniş şi Ramna, care ar fi dublat drumul dintre Surducul Mare şi Berzobis, poate fi lămurită printr-o analiză atentă a hărţilor vechi. Pe a doua ridicarea topo-militară iosefină a Banatului acest drum este marcat ca făcând parte dintre drumurile construite de austrieci pentru a lega importanta localitate industrială Bocşa de satele din apropiere[18]. De observat că pe acest tronson de drum nu există sesizate în literatura de specialitate fortificaţii şi aşezări umane din epoca provincială romană.

Observaţii finale. Cercetarea limesului vestic al Banatului este prioritară pentru a înţelege cum au reuşit romanii să organizeze apărarea provinciei Dacia în această zonă de câmpie mlăştinoasă. Acest sector de graniţă romană s-a bucurat de foarte puţine cercetări faţă de alte părţi din limes dacicus. Din această cauză în textul de faţă am încercat, folosindu-ne de imaginile satelitare, hărţile vechi şi informațiile cunoscute despre armata romană din timpul împăratului Traian, să descifrăm locurile castrelor de marş. Trecerea Dunării în primul război a fost efectuată de armata de campanie a împăratului Traian în primăvara anului 101 d.Hr. pe la Lederata (Ram) ‒ Banatska Palanka. Pe malul drept al Dunării existau cel puţin două castre în prima fază: Stara Palanka (100 × 140 m) şi Banatska Palanka (139 × 145 m). Ambele apărau capul de pod creat de Traian pentru a putea construi nestingherit aici podul de vase. Doar unul dintre cele două castre a devenit mai apoi castru fix şi a avut o perioadă de utilizare până în epoca bizantină. Traseul drumului imperial se bănuie că urma cursul râului Caraş, la Arcidava-Vărădia cursul apei fiind apărat la un moment dat de două castre, unul sus, pe dealul Chilii[19], iar altul jos în punctul Rovină[20]. Până la Arcidava-Vărădia drumul ce intra in Dacia trebuia să mai fi fost apărat și de alte fortificaţii. Una din ele o bănuim fiind cea de la Iam, foarte probabil un castru de marş de 308 × 222 m. De asemenea, drumul imperial pe care a ajuns Traian la Berzobis şi apoi la Aizis a avut doar un singur traseu. După hărţile vechi, el nu a fost dublat pe nici un tronson de alte scurtături sau de vreun deverticulum. Observaţiile noastre le considerăm doar un prim pas necesar investigării acestui sector de limes, pe care erau semnalate fortificaţii necercetate cărora nu li se cunoşteau nici măcar dimensiunile. Viitoare prospecţiuni, precum şi cercetări arheologice noninvazive şi invazive vor aduce un surplus de informaţii, absolut necesar, care vor confirma sau infirma aprecierile noastre.

 

Bibliografie: 

          Bărbulescu, 1987

Bărbulescu, M., 1987, Din istoria militară a Daciei. Legiunea a V-a Macedonica şi castrul de la Potaissa, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.

          Benea, 1994

Benea, D., 1994, Banatul în timpul lui Traian, în Analele Banatului, III, S.N., p. 309-321.

          Dautova Rusevljan-Vujovic, 2006

Dautova Rusevljan, V., Vujovic, M., 2006, Rimska vijska u Sremu = Roman Army in Srem, Musej Vojvodine, Novi Sad.

          Djordjevic, 1996a

Djordjevic, M., 1996, Archeological Sites of the Roman Period in Yugoslav Banat, în Studii de Istoria Banatului, XVII-XVIII (1993-1994), Timişoara, p. 23-43.

          Djordjevic, 1996b

Djordjevic, M., 1996, Contributions to the Study of the Roman Limes in South Banat, în Roman Limes on the Middle and Lower Danube, Belgrad, p. 125-133.

          Fodorean, 2006

Fodorean, Fl., 2006, Drumurile din Dacia romană, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca.

          Gudea, 1997

Gudea, N., 1997, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, în Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 44, p. 1-113.

          Gudea, 2001

Gudea, N., 2001, Die Nordgrenze der römischen Provinz Obermoesien. Materialien zu ihrer Geschichte (86-275 n.Chr.), în Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 48, p. 1-118.

          Iaroslavischi-Bozu, 2003

Iaroslavschi, E., Bozu, O., 2003, Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pământ de pe Dealul Chilii (comuna Vărădia, judeţul Caraş-Severin), în Banatica, 16, I, p.

295-300.

          IDR, III/1

Pippidi, D. M., Russu, I. I. (coord.), 1977, Inscripţiile Daciei Romane, vol. III / 1 (zona de sud-vest), Ed. Academiei, Bucureşti.

          IPIR, I, 1964

*, Izvoare privind istoria Romîniei, vol. I, 1964, Ed. Academiei, Bucureşti.

          Micle et alii, 2011

Micle, D., Cîntar, A., Măruia, L., 2011, Elemente de topografie şi cartografie arheologică, Ed. Excelsior Art, Timişoara.

          Nemeth, 2005

Nemeth, E., 2005, Armata în sud-vestul Daciei Romane. Die Armee im Südwesten des Römischen Dakien, Ed. Mirton, Timişoara.

          Nemeth-Bozu, 2005

Nemth, E., Bozu, O., 2005, Noile săpături din castrul roman de la Vărădia-„Pustă” (jud. Caraş-Severin), în Banatica, 17, p. 201-210.

          Nemeth et alii, 2011

Nemeth, E., Fodorean, Fl., Matei, D., Blaga, D., 2001, Der süd-westliche Limes des römischen Dakien, Ed. Mega, Cluj-Napoca.

Nota CSDR: 

Articol apărut în ”Arheovest I In memoriam Liviu Măruia - Interdisciplinaritate în arheologie și istorie”, ed. Asociația Arheovest Timișoara, Jate Press Kiado Szeged, 2013, pg. 645-656

Note: 

[1] Dautova Rusevljan-Vujovic, 2006, p. 58-59

[2] Benea, 1994, p. 312-316

[3] Nemeth, 2005, p. 35-41

[4] Nemeth et alii, 2011, p. 10-11

[5] Gudea, 1997, p. 25-30; Gudea, 2001, p. 27-28.

[6] Djordjevic, 1996a, p. 40-42

[7] Djordjevic, 1996b, p. 131-132

[8] Vezi Micle et alii, 2011, cu toată problematica şi bibliografia

[9] IPIR, I, p. 484

[10] Nemeth et alii, 2011, p. 18

[11] Gudea, 2001, p. 57-58

[12] IDR III/1, p. 34-35

[13] Bărbulescu,1987, passim

[14] Fodorean, 2006, p. 231

[15] Djordjevic, 1996b, p. 131, fig. 5

[16] Gudea,1997, p. 25

[17] Gudea, 1997, p. 26-27

[19] Iaroslavschi-Bozu, 2003, p. 295-297

[20] Nemeth-Bozu, 2005, p. 206