Mutaţii sociale şi instituţionale în epoca lui Burebista

Repere politico-evenimenţiale ale domniei tandemului Burebista-Deceneu

            Reunirea sub o comandă unică a forţelor celor patru formaţiuni politico-juridice din bazinul Dunării a generat un dispozitiv militar excepţional şi fără precedent în această regiune. Strabon ne precizează şi dimensiunea acestui potenţial militar: 200.000 de luptători[1]. Cu acest dispozitiv la îndemână, Burebista - care este, înainte de toate, un comandant militar – efectuează în anii 75-74 î.Hr., poate şi anterior acestei date[2], raiduri de anvergură în Illiria şi spre frontiera provinciei Macedonia, pe care Scribonius Curio le va respinge cu dificultate, oprindu-se prudent la Dunăre. Doi ani mai târziu, romanii desfăşoară, sub comanda lui terentius Varro Lucullus, o amplă campanie între Munţii Haemus şi Dunăre şi în Pontul Stâng, instituindu-şi controlul asupra cetăţilor greceşti – reuşita romanilor fiind obligatoriu de pus în legătură, în opinia noastră, cu prezenţa armatei lui Burebista pe alte teatre de război: în Illiria sau chiar (ceea ce ar devansa cu aproape un deceniu data îndeobşte acceptată[3]) împotriva boiomilor şi tauriscilor lui Critasiros. Date fiind consecinţele sale durabile (distrugerea regatului celţilor boiomi şi respingerea acestora în cadrilaterul boem, supunerea tauriscilor şi fixarea frontierei în vecinătatea suebilor şa.m.d.), avem a presupune că durata campaniei din vest şi nord-vest a armatei lui Burebista a avut o durată semnificativă, poate de mai mulţi ani. Ea trebuie să fi fost însă urmată de o însemnată perioadă de pace, favorizată de angajarea militară a Romei pe fronturile din antimithridatice din Orient (unde, chiar în acest răstimp, sunt organizate noi provincii), dar şi pe „frontul intern”, marcat de mari tensiuni politice, care vor duce, în cele din urmă, la lichidarea regimului republican şi instituirea, în antecamera Principatului, a Primului Triumvirat. Pare oarecum surprinzător faptul că, timp de aproape un deceniu, forţele geto-dacice nu au intervenit împotriva garnizoanelor romane instalate în cetăţile Pontului Stâng, a căror prezenţă afecta nemijlocit interesele economice şi politice ale regatelor componente – dar credem că neintervenţia se explică îndeajuns, pe de o parte, prin faptul că cetăţile greceşti de la Marea Neagră erau revendicate de aliatul Mithridate, iar pe de alta, printr-o politică defensivă adoptată de Burebista în raport cu Roma, pe fondul eşecurilor repetate înregistrate, în acea generaţie, de tabăra elenistică.

            Situaţia se va schimba însă în 63 î.Hr., când, o dată cu lichidarea lui Mithridates, romanii vor încerca să-şi consolideze dominaţia în Pontul Stâng. Înăsprirea regimului de care se bucuraseră până atunci cetăţenii oraşelor portuare greceşti, dar şi autohtonii aflaţi în relaţie cu aceştia, a determinat declanşarea, în anul 62 î.Hr., a unei răscoale antiromane generalizate în această zonă[4]. Trimise să reafirme autoritatea Romei în Pont, trupele conduse de Antonius Hybrida au fost, de această  dată, contracarate de un important dispozitiv militar, în spatele căruia nu-i putem nega prezenţa lui Burebista – acesta fiind motivat să intervină şi datorită situaţiei nou-create la Roma, prin instituirea Triumvirat şi oficializarea stării de conflict ireconciliabil dintre principalele facţiuuni politice ale Romei. Intervenţia trupelor coalizate din Dacia Magna s-a desfăşurat, se pare, în două etape. Cea dintâi, limitată probabil la bătălia de la Histria din 61 î.Hr. şi soldată cu un redutabil succes, a urmărit înlăturarea dominaţiei romane din regiune, aceasta reuşind să se reafirme abia după 32 de ani, prin campania din 29-28 î.Hr. a lui Licinius Crassus. O a doua etapă, care a urmat probabil la o oarecare distanţă cronologică după cea dintâi[5], a avut ca obiectiv instituirea controlului geto-dacic asupra salbei de oraşe-stat din Pontul Stâng, care, după ce şi-au redobândit libertatea de acţiune după intervenţia iniţială a lui Burebista, s-au angrenat în acorduri şi/sau alianţe neacceptabile pentru acesta. Campania debutează la Olbia[6] şi continuă prin cucerirea Tyrasului, Histriei, Tomisului, Callatisului, Dionysopolisului, Odessosului, Mesembriei şi Apolloniei. Aproape fără excepţie, intervenţia este violentă şi bulversantă pentru cetăţile greceşti: unele dintre ele (Dionysopolis cu certitudine, care-l instalează pe Acornion) îşi aleg o nouă conducere, care să promoveze o politică de fidelitate faţă de Burebista; din cele mai multe, dacă nu din toate, cuceritorii ridică ostatici şi/sau specialişti în construcţii edilitare[7] ori alte meşteşuguri.

Cucerirea Pontului Stâng marchează, de altfel, un punct de cotitură în evoluţia uniunii statale din Dacia Magna: din acest moment, Burebista nu se mai angajează în cuceriri teritoriale, ci în consolidarea internă a confederaţiei, foarte probabil, prin instituirea unui regim mult mai autoritar decât până atunci[8]. Această a doua perioadă a domniei lui Burebista şi, implicit, a existenţei confederaţiei statale a Daciei Magna, este marcată, în politica externă, de un singur angajament major: alianţa cu triumvirul Gnaeus Pompeius Magnus (devenit conducătorul roman al Orientului), survenită 49-48 î.Hr. Un schimb de ambasade desfăşurat între Burebista şi Pompei (mediat, pentru partea geto-dacică, de Acornion din Dionysopolis) s-a soldat cu încheierea unei alianţe politico-militare, din câte se pare, onorată şi pe câmpul de luptă[9].

Informaţiile referitoare la evenimente posterioare anului 44 î.Hr. ne dezvăluie şi numele unor înalţi demnitari ai uniunii statale burebistane, din această a doua perioadă de existenţă a sa. Este cunoscută existenţa lui Deceneu, iniţiatorul unificării, care-l va seconda fără întrerupere pe Burebista ca sacerdot suprem, supravueţuindu-i şi urmându-i la tron, precum şi cea a lui Acornion din Dionysopolis (care trăieşte până după anul 48 î.Hr.), unul din principalii exponenţi ai diplomaţiei burebistane, dar, după cum o relevă epigrafa sa, şi membru al sacerdoţiului grec al lui Dionyssos. Alte câteva nume de la vârful scenei politice a confederaţiei Daciei Magna vor apărea în izvoare ca succesori, cariera lor politică debutând însă, indubitabil în această a doua parte a domniei lui Burebista: Cotiso, Comosicus, Dicomes, Dapyx, Rolles, Zyraxes, Deldon. Cei mai mulţi vor fi consemnaţi ca regi (chiar rege-sacerdot, cum este cazul lui Comosicus[10]), în unele cazuri fiind probabil ca cei în cauză să fi deţinut demnitatea regală şi anterior anului 44 î.Hr. (entitatea statală creată de Burebista şi Deceneu este o confederaţie de formaţiuni politice şi, pe deasupra, societatea autohtonă îngăduia încă existenţa regalităţii de neam, gentilice), pe când în altele accesul la înalta demnitate pare să se fi făcut de pe poziţiile înaltei administraţii (Dicomes, Comosicus[11]) sau de pe cele ale conducerii operative militare (Cotiso). Indubitabila apartenenţă la înalta aristocraţie (şi/sau înaltul sacerdoţiu) a acestor personaje, laolaltă cu mijloacele de care vor dovedi că dispun după destrămarea confederaţiei, ne obligă să apreciem că au jucat un rol determinant în politica internă din Dacia Magna, cel puţin în cursul anilor ultimului deceniu de funcţionare a uniunii. Deducem, totodată, şi caracterul complex al acestui aşezământ politico-juridic; nu numai că nu se poate pune la îndoială caracterul statal al acestei construcţii instituţionale, dar el se relevă a fi un stat compozit (un „stat de state”), ale cărui entităţi constitutive îşi păstrează importante atribute ale suveranităţii[12]. Aşa se explică faptul că, o dată ieşite din confederaţie, formaţiunile politico-statale constituiente continuă să facă dovada unui potenţial remarcabil: Geţia lui Dicomes şi Dapyx etalează pe durate lungi importante dispozitive militare şi este luată în calcul în alianţele celui de-al doilea triumvirat; Moesia lui Rolles dispune de eşafodajul instituţional[13] necesar pentru a-şi obţine secesiunea şi a purta o politică externă proprie, inclusiv furnizând hegemonului roman contingente de mercenari; bastarnii lui Deldon (în opinia noastră, dislocaţi din condominiumul carpo-bastarn de către componenta carpică a acestuia[14]) pot constitui încă un factor militar-demografic capabil să tulbure status-quo-ul din sudul Dunării; în fine, Dacia de Sarmizegetusa probează o excepţională soliditate economică, pe baza căreia continuă vastul program edilitar din Munţii Orăştiei, dar şi o capacitate militară (evaluată de Strabon la 40.000 de luptători) care-i îngăduie să facă frecvente demonstraţii de forţă în dreapta Dunării.

 

Mutaţii structurale în societatea autohtonă

Trebuie să precizăm de la bun început că, în raport cu epoca anterioară, domnia lui Burebista reprezintă un mare avans civilizaţional, însă nu o discontinuitate. În această perioadă îşi continuă configurarea reţeaua de aşezări protourbane (davele) şi centrul metropolitan din Munţii Orăştiei, acesta din urmă dezvoltat pe baza a trei factori convergenţi: exploatarea şi valorificarea la scară industrială a resurselor naturale (fierul în primul rând), concentrarea resurselor centrale ale uniunii statale (inclusiv pentru crearea unui centrul strategic defensiv[15]) şi instituirea unui centru sacerdotal cu certă autoritate supralocală. Numeroase centre fortificate sunt ridicate în toate regiunile Daciei Magna, configurând un sistem de apărare unitar la scara întregului teritoriu: Bixad-Covasna[16], Bâtca Doamnei-Neamţ[17], Clit-Arad[18], Cetatea Zânelor-Covasna[19], Dumbrăveni-Vrancea[20], Dumitriţa-Năsăud[21], Ghindari-Mureş[22], Jigodin-Harghita[23], Leliceni-Harghita[24], Malaia Kopanija-Transcarpatica[25], Marca-Sălaj[26], Odorheiu Secuiesc[27], Pecica-Arad[28], Piatra Craivii-Alba[29], Piatra Şoimului-Neamţ[30], Pietroasele-Buzău[31] etc. Existenţa unui corp militar profesionist este ilustrată printr-un mare număr de arme şi echipament de luptă[32], multe dintre acestea indicând existenţa unor garnizoane profesioniste şi – aspect deosebit de important – producerea lor în ateliere proprii. Deosebit de semnificativ pentru gradul de securitate asigurat de instituţiile autohtone de statalitate este gradul de dezvoltare atins de numeroase aşezări deschise[33], situate, de asemenea, în toate teritoriile Daciei Magna, unele dintre ele (precum cea de la Cătunu-Dâmboviţa, cu peste 30 de locuinţe de suprafaţă descoperite) depăşind cu mult suta de locuitori.

Sub aspect economic, în această perioadă se constată o amplificare semnificativă a activităţilor economice neagricole, cu diversificarea şi chiar rafinarea producţiei. Ateliere de metalurgie şi orfevrărie, sticlă, coroplastică, ceramică ş.a. au fost identificate, în afara zonei metropolitane din Munţii Orăştiei, la Barboşi-Galaţi[34], Cârlomăneşti-Buzău[35], Grădiştea-Brăila[36], Ocniţa-Vâlcea[37], Pecica-Arad[38], Poiana-Galaţi[39] ş.a.m.d. O circulaţie monetară excepţională (atât în raport cu epoca precedentă, cât şi cu vecinătăţile vestică, nordică şi estică) se înregistrează în această perioadă, atestând legături comerciale cu întregul Orient elenistic[40], cu Roma, dar şi un grad ridicat de stratificare social-economică, „măsurat” prin acumulări de tezaure care grupează, uneori, emisiuni monetare întinse pe mai bine de un secol. Un element de discontinuitate între epoca preburebistană şi cea burebistană îl constituie abandonarea etalonului monetar macedonean şi, implicit, dispariţia monetăriei autohtone – aceasta consumându-şi ultima fază de evoluţie la sfârşitul secolului II î.Hr. şi în primele decenii ale secolului I î.Hr., când circulaţia monedei autohtone atinge apogeul atât ca arie de extensiune[41], cât şi ca varietate a tipurilor emise. fenomenul se datorează, indubitabil, perturbării circuitelor comerciale din commonwealth-ul elenistic (pe fondul instabilităţii politice cronicizate în macroregiune după căderea regatului independent al Macedoniei) şi, respectiv, pătrunderii masive a monedei romane în acest spaţiu, o dată cu extinderea influenţei politice şi economice a acesteia[42]. Se poate afirma că, practic, în timpul existenţei confederaţiei statale patronate de Burebista şi Deceneu, moneda romană înlocuieşte etalonul monetar macedonean[43], fapt care – oarecum paradoxal, dată fiind poziţionarea politico-militară ostilă faţă de Roma – certifică existenţa unor strânse legături comerciale, care fac din Dacia Magna, tot mai mult, o piaţă-anexă a economiei romane în curs de globalizare.

            O altă mutaţie de mare importanţă din societatea autohtonă a Daciei Magna o constituie ceea ce noi interpretăm a fi unificarea sacerdoţiului autohton. Am văzut deja că instituţia sacerdotală a regatului Geţiei a intervenit nemijlocit în reorganizarea politică a statului, în criza generată de dezastrul militar de la Chaeronea, din 86 î.Hr. Referirile ulterioare la rolul decisiv al lui Deceneu în viaţa politică a uniunii statale burebistane (care, trebuie să admitem, i-a putut succeda lui Burebista la tron de pe poziţia de vicerege pe care o deţinuse de-a lungul întregii domnii, doar dacă a fost într-un fel sau altul implicat în răscoala împotriva acestuia din anul 44 î.Hr.), precum şi menţionarea ulterioară a unui alt sacerdot suprem pe tronul de la Sarmizegetusa, Comosicus, indică poziţia dominantă pe care sacerdoţiul îl exercita în noua organizare statală – în continuitatea firească, adăugăm noi, a modelului statal pe care Geţia (formaţiunea iniţiatoare a unificării) îl moştenea pe linia zalmoxiană. Ne-am exprimat mai sus opinia că organizaţia cultuală dionysiacă din Dacia Magna deţinea, graţie conexiunilor cu coreligionarii din restul spaţiului elenistic (din Asia Mică şi Egipt mai ales, dar şi din Pontul Stâng), controlul diplomaţiei şi politicii externe a arhe-ului burebistan. Izvoarele literare antice sugerează (fără a fi, totuşi, explicite) că sub patronajul lui Deceneu s-a desfăşurat şi o oarecare reformă social-religioasă: Strabon vorbeşte de faptul că Burebista şi-a înlăţat poporul „prin exerciţii, sobrietate şi ascultarea de porunci”, pentru a aminti aproape imediat şi sursa sobrietăţii: porunca de a tăia viţa-de-vie[44]. Dacă nu considerăm necesar să speculăm pe marginea acestor lapidare note, este pentru că avem la îndemână un indicator mult mai important relativ la mutaţiile care s-au petrecut, la sfârşitul secolului II î.Hr. şi în cea mai mare parte a celui următor, în organizarea sacerdoţială geto-dacică: reţeaua de temple şi locuri de cult. Construite după o tipologie relativ unitară (de inspiraţie arhitectonică elenistică, dar acest detaliu este mai puţin important), templele îşi fac apariţia la Barboşi-Galaţi[45], Bâtca Doamnei-Neamţ[46], Zargidava[47], Pecica-Arad[48], Piatra Şoimului-Neamţ[49], Polovraci-Gorj etc., dar şi în spaţiul costobocic, la Dolineni[50] - pentru a nu mai aminti aici de concentrările de tip acropolă din zona metropolitană din Munţii Orăştiei, ori de la Racoşu de Sus, Ocniţa-Buridava, Piatra Craivii ş.a. Existenţa acestei reţele de temple, extinsă pe întregul teritoriu al Daciei Magna (descoperirile de până acum permit deja această apreciere), ne dă o imagine nu doar asupra dimensiunii şi resurselor de care dispunea sacerdoţiul dionysiaco-zalmoxian în spaţiul geto-dacic, ci şi asupra unuia din factorii care au contribuit la relativa unificare instituţională a uniunii statale – templele[51] îndeplinind, prin slujitorii săi, nu doar atribuţii eminamente religioase, ci şi funcţii riguros administrative: de consiliere a aparatului administariv din teritoriu şi a elitelor regionale, informare a autorităţilor centrale, gestionare a unor importante latifudii şi ateliere etc.

Bibliografie: 

1. Izvoare literare

Appian                                                    Appian din Alexandria, Historia Romana, H. White (trad.), Ed. Loeb, Harvard University Press 1972
Dio Cassius                                          Dio Cassius, Cocceianus, Piatkowski, Adelina, Ştefan, G. (ed.), Istoria romană vol. 1+2, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1973
Iordanes                                                 Iordanes, Popa-Lisseanu, G. (ed.), Getica, Ed. Nagard – Centrul European de Studii Tracice, Roma 1986
Strabon                                                   Strabon, Geografia, vol. I, II, III, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, 1974, 1983

2. Literatura modernă – sinteze

Petrescu-Dâmboviţa et alii, 2001      Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria românilor – vol. I, Academia Română, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Ed. Enciclopedică, Bucureşti
Astin-Walbank 2008                             Astin, A.E. (ed.), Walbank, F.W., Frederiksen, M.W., Ogilvie, R.M., The Cambridge Ancient History, vol VIII „Rome and the mediterranean to 133 BC”, IInd ed., Ed. Cambridge University Press, Cambridge
Gruen 1986                                            Gruen, Erich, The Hellenistic World and The Coming of Rome, Ed.University of California Press, Berkely
Preda 1994                                            Preda, Constantin (ed), Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, vol I AC, Ed. Enciclopedică Bucureşti
Preda 1996                                            Preda, Constantin (ed), Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, vol II DL, Ed. Enciclopedică Bucureşti
Preda 2000                                            Preda, Constantin (ed), Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, vol III MQ, Ed. Enciclopedică Bucureşti

3. Literatura modernă – articole

Nistorescu 2011                                   Nistorescu, Laurenţiu, O altă lectură a termenului cometai, în „Philologia Banatica”, nr. 2/2011, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, pg. 30-35
Vulpe-Glodariu-Rădulescu 2001      Vulpe A., Glodariu I., Rădulescu A., Burebista, în în Petrescu-Dâmboviţa & alii (ed.), „Istoria Românilor”, vol I „Moştenirea timpurilor îndepărtate”, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, pg. 635-654

Nota CSDR: 

Articol publicat în „Columna 2000” nr. 47/48, Timişoara 2011

Note: 

[1] Strabon 7, 3, 13. Unii istorici îşi exprimă rezervele faţă de această cifră (spre exemplu, Ioan Glodariu, care o califică „poate exagerată” – Vulpe-Glodariu-Rădulescu 2001, pg. 641), fără însă a aduce nici un argument care să motiveze reţinerea. Dimpotrivă, alţii, Vasile Pârvan în primul rând (Pârvan 1926, pg. 91), socotesc cifra „mai curând modestă”, apreciind, întru totul justificat, că potenţialul demografic al regiunii permitea mobilizări de asemenea anvergură, precum şi că doar prezenţa în operaţiuni a unei forţe de aceste dimensiuni putea asigura înfăptuirile militare şi politice atestate de documente.

[2] Atacurile „sarmatice” pe care guvernatorul macedonean A. Claudius Pulcher le respinge în anii 78-76 î.Hr. prin Scitia Minor pot fi luate în considerare ca desfăşurându-se în baza înţelegerilor dintre liderii geto-daci şi coaliţia antiromană creată de Mithridates.

[3] Data avansată de Ioan Glodariu (Vulpe-Glodariu-Rădulescu 2001, pg. 641) este „în jurul anului 60 î.Hr.”. Trebuie să observăm însă că, în afara raportării la ştirile antice despre conducătorul sueb Ariovist (care fixează doar un terminus ante quem la anul 48 î.Hr.), nu dispunem de informaţii precise despre momentul campaniei burebistane împotriva lui Critasiros.

[4] Dio Cassius 38, 10, 3

[5] Potrivit lui A. Rădulescu, această a doua etapă a debutat „cel mai devreme în anul 55 î.Hr.” (Vulpe-Glodariu-Rădulescu 2001, pg. 646).

[6] Dion Chrysostomos, Orationes 36, 4

[7] Aşa este cazul cu cetăţeanul histrian Aristagoras al lui Apaturos (probabil unul din inginerii greci care aucoordonat lucrările de la sarmizegetusa, dacă avem în vedere specializarea sa în refacerea zidurilor), care a aşezat mai târziu o inscripţie în oraşul natal, pentru a onora „reîntoarcerea în patrie”. (Vulpe-Glodariu-Rădulescu 2001, pg. 648).

[8] Cel puţin aşa sugerează menţiunea lui Strabon (7, 3, 11) privitoare la răsturnarea lui Burebista prin răscoală în 44 î.Hr. Faptul că titlul „cei dintâi şi cel mai mare dintre regii Traciei” (care apare în epigrafa lui Acornion) este adoptat, se pare, tot acum, întăreşte această interpretare.

[9] Deşi istoriografia a acreditat până nu demult ideea că intervenţia lui Burebista n-a mai avut loc, Pompei fiind înfrânt lîn bătălia de la Pharsalos din 9 august 48 î.Hr., lectura mai atentă a izvoarelor a dezvăluit faptul că în armata lui Pompei s-a aflat şi un important contingent geto-dacic: „tracii” menţionaţi printre aliaţii adversarului lui Cezar fiind obligatoriu de asociat cu supuşii „celui dintâi şi mai mare rege al Traciei”, Burebista. (Appian, Civ. 2, 71). Pregătirile făcute de Cezar, după victoria de la Pharsalus, pentru un război cu dacii, constituie un argument supolimentar în acest sens.

[10] Iordanes, Getica 73

[11] Am emis ipoteza că cei doi regi geto-daci din imediata succesiune a lui Burebista şi Deceneu ar putea reprezenta funcţia de demnitar însărcinat cu coordonarea aparatului administrativ teritorial, pornind de la observaţia că în cele două antroponime se regăseşte radicalul kome, comun cu termenul asutohton de certă funcţie administrativă comati (Nistorescu 2011)

[12] Excepţie face, desigur, componenta scordiscă, fragmentată ulterior în grupările “mare” şi “mică” (Strabon 7, 5, 12), care nu se va mai reconstitui ca organism politic de sine stătător, datorită conjuncturii create de avansarea romană spre Dunărea Mijlocie.

[13] Şi după moartea lui Rolles şi ataşarea Moesiei la regatul Traciei clientelare, sub titulatura Ripa Thraciae, această formaţiune îşi va păstra individualitatea administrativă, putând fi ulterior cu uşurinţă reorganizată ca provincie romană distinctă.

[14] Opinăm că în legătură cu această migraţie (cu situaţia rămasă în urma dislocării) ar putea fi pusă individualizarea grupării costoboce, în structura sa „clasică”, asociabilă grupului cultural Lipiţa, precum şi destructurarea ansamblului cultural Poieneşti-Lukaşevka.

[15] În secolul I î.Hr., sistemul de fortificaţii deja existent în zona viitoarei capitale Sarmizegetusa se extinde cu fortificaţiile de la Arpaşu de Sus (Preda 1994, pg. 20), Blidaru (Preda 1994, pg. 188), Căpâlna (Preda 1994, pg. 269-270), Câmpuri-Surduc (Preda 1994, pg. 311), Feţele Albe (Preda 1996, pg. 133-134), Polovraci (Preda 2000, pg. 344-345) ş.a.

[16] Preda 1994, pg. 183

[17] Preda 1994, pg. 186

[18] Preda 1994, pg. 322

[19] Preda 1994, pg. 368

[20] Preda 1996, pg. 89-92

[21] Preda 1996, pg. 93

[22] Preda 1996, pg. 189

[23] Preda 1996, pg. 289-290

[24] Preda 1996, pg. 306

[25] Preda 2000, pg. 19

[26] Preda 2000, pg. 22-23

[27] Preda 2000, pg. 223

[28] Preda 2000, pg. 285-286

[29] Preda 2000, pg. 312

[30] Preda 2000, pg. 316

[31] Preda 2000, pg. 319-320

[32] Pot fi evocate, în acest sens, mormintele de luptători în zale de la cetăţeni-Argeş (Preda 1994, pg. 294), necropola de la Corlate-Doj (Preda 1994, pg. 353-354), mormântul de războinic moeso-scordisc de la Corneşti-Gorj (Preda 1994, pg.  355), armele de la Piscu-Crăsani (Preda 1994, pg. 371), mormintele de conducători militari de la Cugir (Preda 1994, pg. 387-388), armele de la Grădiştea-Brăila (Preda 1996, pg. 203), mormintele de luptători de la Gruia şi Ieşelniţa-Mehedinţi (Preda 1996, pg. 206 şi 249-250), săgeţile de la Lazuri-Satu Mare (Preda 1996, pg. 301), armele din mormântul de la Lăiceni-Teleorman (Preda 1996, pg. 301), armele de la Maglavit şi Padea-Dolj (Preda 2000, pg. 18 şi 254), depozitele de armament de la Piatra Craivii şi Piatra Roşie (Preda 2000, pg. 312 şi 316) ş.a.m.d.

[33] Pot fi citate aşezările rurale de la Bragadiru-Ilfov (Preda 1994, pg. 201), Bukovlak-Plevna (Preda 1994, pg. 222), Cătunu-Dâmboviţa (Preda 1994, pg. 272), Chirnogi-Călăraşi (Preda 1994, pg. 297-298), Covăsinţ-Arad (Preda 1994, pg. 368), Dunăreni-Dolj (Preda 19096, pg. 94), Galaţii Bistriţei-Năsăud (Preda 1996, pg. 164-165), Gropşani şi Gura Padinii-Olt (Preda 1996, pg. 206 şi 201-211), Luica-Călăraşi (Preda 1996, pg. 333), Malak Preslavek-Silistra (Preda 2000, pg. 19), Milcov-Olt (Preda 2000, pg. 72), Oituz-Bacău (Preda 2000, pg. 228-229), grupul de sate din zona Olteni-Covasna (Preda 20000, pg. 230-231) etc.

[34] Preda 1994, pg. 158

[35] Preda 1994, pg. 313-314

[36] Preda 1996, pg. 203

[37] Preda 2000, pg. 217/219

[38] Preda 2000, pg. 285-286

[39] Preda 2000, pg. 334-335

[40] Se evidenţiază tezaurul cu 800 tetradrahme de Thassos de la Bogata-Mureş (Preda 1994, pg. 191), tezaurul cu câteva mii de drahme de Apollonia şi Dyrrachium de la Deva (Preda 1996, pg. 50-51), tezaurul cu 200 tetradrahme de la Ghelinţa (Preda 1996, pg. 187), tezaurul cu 250 de monede tracice de la Giurgiu (Preda 1996, pg. 191), tezaurul cu 200 tetradrahme de la Oituz şi cel cu 268 tetradrahme de Dyrrachium de la Pănade-Alba (Preda 2000, pg. 228-229 şi 284), tezaurul cu peste 1.000 de monede de Dyrrachium, Apollonia şi Korkyra de la Porolissum (Preda 2000, pg. 356-358),

[41] Cantităţi mari de monedă geto-dacică sunt semnalate la Barboşi-Galaţi (Preda 1994, pg. 158 – aici funcţionând şi un atelier monetar), Cărlomăneşti-Buzău (Preda 1994, pg. 313-314), Crevedia-Dâmboviţa (Preda 1994, pg. 371), Cugir-Alba (Preda 1994, pg. 387-388), Dumbrăveni-Vrancea (Preda 1996, pg. 89-92), Feniş-Arad (Preda 1996, pg. 130), Inoteşti-Prahova (Preda 1996, pg. 260), Nikolov-Cadrilater (Preda 2000., pg. 197), Olteni-Teleorman (Preda 2000, pg. 230-231), Pecica-Arad (Preda 200, pg. 285-286 – aici s-a pus în evidenţă un alt atelier monetar), Petelea-Mureş (Preda 2000, pg. 304), Petreşti-Infov (Preda 2000, pg. 305-306), Pietrarii de Sus-Vâlcea (Preda 2000, pg. 318), Pietrele-Giurgiu (Preda 2000, pg. 318), Pipera-Bucureşti (Preda 2000, pg. 321-322), Pîrgovo-Ruse (Preda 2000, pg. 322), Piteşti (Preda 2000, pg. 323-324), Popeşti-Leordeni-Infov (Preda 2000, pg. 354) etc. Coexistenţa în aceleaşi tezaure a unor piese din emisiuni diferite (Vârteju-Bucureşti, Inoteşti-Răcoiasa, Răduleşti, Aninoasa ş.a.m.d.) probează faptul că ele au avut putere circulatorie simultană şi, cel mai probabil, erau interschimbabile.

[42] Descoperiri semnificative de monedă romană din ultimele trei generaţii ale Republicii au fost semnalate la Căpreni-Gorj (Preda 1994, pg. 270), Căprioru-Dâmboviţa (Preda 1994, pg. 270), Cetăţeni-Argeş (Preda 1994, pg. 294), Cornetu-Gorj (Preda 1994, pg. 355), Cremenari-Vâlcea (Preda 1994, pg. 371 – peste 3 kg. de monedă de argint, cu precădere histriană şi republicană romană), Cuceu-Sălaj (Preda 1994, pg. 383), Fărcaşele-Olt (Preda 1996, pg. 123-124), Fotoş-Covasna (Preda 1996, pg. 159), Gura Padinii-Olt (Preda 1996,. pg. 210-211), Hunedoara (Preda 1996, pg. 243), Ilieni-Covasna (Preda 1996, pg. 251), jegălia-Călăraşi (Preda 1996, pg. 288-289), Medveş-Alba (Preda 2000, pg. 46), Orbeasca de Sus-Teleorman (Preda 2000, pg. 238), Pânceşti-Bacău (Preda 2000, pg. 284-285), Poroschia-Teleorman (Preda 2000, pg. 358), Potoc-Caraş-Severin (Preda 2000, pg. 367), Prejmer-Braşov (Preda 2000, pg. 373) etc.

[43] Sunt de semnalat, în acest sens, numeroasele imitaţii locale, făcute cel mai probabil din necesitatea de a suplini deficitul de numerar şi nu în scopul falsificării. În acelaşi sens poate fi citată şi descoperirea, la Ludeştii de Sus-Hunedoara (Preda 1996, pg. 333), deci în apropierea centrului politic şi economic al Daciei Magna, a unei ştanţe monetare pentru emiterea denarului roman, care imită legenda magistratului financiar Capito din anul 79 î.Hr.

[44] Strabon, 7, 3, 11

[45] Preda 1994, pg. 158

[46] Preda 1994, pg. 186

[47] Preda 1994, pg. 200.201

[48] Preda 2000, pg. 285-286

[49] Preda 2000, pg. 316

[50] Preda 1996, pg. 69-70

[51] Avem în vedere, aici, sensul extins, de instituţie (şi nu doar acele temple care au şi o existenţă fizică, constructivă), întrucât considerăm că au putut exista şi alte sedii (implicit amenajate din materiale perisabile sau găzduite în reşedinţe aristocratice şi/sau fortificaţii) în care să se fi desfăşurat activitatea specifică de cult.