Raporturile dintre populațiile de frontieră și instituțiile Imperiului Roman. Cazul limiganților

Preambul: 

Relations between Border Populations and the Institutions of the Roman Empire. The Case of the Limigantes

Populations located at the Danube border of the late Roman Empire showed a high degree of diversity (and instability) both at the ethno-cultural and the institutional level. The careful analysis of the literary sources of the period reveals, in full consonance with the archaeological evidence, that most of these populations were involved in one or another mechanism of integration with the institutions of the Roman Empire, which they extended, by peristatal systems, at great distances beyond the limes. This organisational plan favoured the intensification of the Romanisation process.

La două secole după abandonarea regimului republican și transformarea sa într-o putere eminamente globală, Imperiul Roman s-a confruntat cu o îndelungată perioadă de anarhie. Întinsă practic pe toată durata secolului III și având ca principal factor generator ceea ce astăzi am desemna drept tendințe federaliste, această perioadă a forțat societatea romană în ansamblul său la un amplu proces de reinventare instituțională, care a fost gestionat de un regim politic inovativ - Tetrarhia - și s-a încheiat cu transformarea Imperiului circummediteranean, prin pașii succesivi făcuți de Constantin cel Mare și Teodosie, în decursul secolului următor, într-o putere suprastatală de esență teocratică. Până la Dioclețian, însă, diagnosticul pe care l-a formulat, la vremea sa, Ernest Renan, în conferința "Qu'est-ce qu'une nation?"1, are deplină acoperire, cel puțin pentru teritoriile din exteriorul Italiei și oicumenei elenistice: Imperiul Roman a fost mai puțin un stat propriu-zis și mai mult o uriașă asociere de entități dintre cele mai diverse, menită să asigure ordinea, pacea și civilizația. Chiar și după decizia revoluționară a împăratului Hadrian de a pune capăt mișcării de expansiune teritorială și a stabili pe teren frontiere ferme – chiar mai ferme decât în epocile moderne, întrucât ele s-au materializat prin amenajarea unor construcții genistice gigantești, limesurile -, Imperiul Roman nu a avut, vorbind în termeni instituționali, o delimitare explicită și nenuanțată a interiorului de exterior. Mii de tratate, unele dintre ele respectate de-a lungul unor întregi epoci, altele păstrându-și valabilitatea pentru cel mult un sezon agricol, sau doar acceptarea tacită, în termeni de realpolitik, a unui status quo impus de legiunile și diplomația Romei, legau sute de entități etnopolitice, unele dintre ele având la rândul lor doar o existență episodică, de complicata și mereu schimbătoarea arhitectură organizațională a Imperiului. Cu o excepție notabilă (frontiera din Orient, care a constituit nu întâmplător scena unei conflagrații întinse pe mai mult de jumătate de mileniu), nici una dintre entitățile situate dincolo de limesurile administrative – dar, subliniem, nu dincolo de realitatea interioară a Imperiului Roman – nu a atins sau nu mai avea la data instituirii stării de vecinătate cu domeniul roman nivelul de dezvoltare statal.

Această stare de dualitate, nici-în-exterior-nici-în-interior, avea să se perpetueze multă vreme după reorganizarea dioclețiană a Imperiului, pe toată lungimea limesului european, dar mai cu seamă de-a lungul Dunării, deopotrivă pe tronsonul mijlociu și pe cel inferior. Este motivul pentru care, în secolul IV mai cu seamă, cei mai mulți împărați, începând cu Constantin cel Mare și fiii săi, fac din principalele centre urbane ale Dunării mijlocii, cu precădere din Sirmium, cartierul general al guvernării lor militare.

 

O identitate eterogenă: cei de dincolo de limes

Pentru poetul Ovidius, instalat cu trei secole și jumătate mai devreme lângă Dunăre, problema de identizare2 a populațiilor de pe celălalt mal era simplă: aceștia sunt numiți geți, sauromați ori sciți3, fără a distinge între sensurile etnic, geografic sau cultural, pentru că ei sunt, pur și simpli, alții. Epoca lui Ovidiu este însă cea a unui Imperiu în construcție, caracterizat prin realitatea unei frontiere mobile – în vreme ce, începând din epoca anarhiei militare, în care pleiada de lideri secesioniști care și-au asumat direct sau tacit calitatea de imperator au mobilizat cu ușurință forțe umane de pe ambele flancuri ale frontierei militar-administrative, această graniță nu mai este o simplă linie de demarcație, fie ea și mobilă, ci un univers în sine, o societate în care coabitează zeci și chiar sute de personaje colective aflate, simultan, înăuntrul și în afara așezământului instituțional imperial. Această stare de fapt caracterizează întreaga frontieră europeană, de la gurile Rinului la cele ale Donului, însă situația cea mai fluidă, cea mai greu de cuantificat în termeni etno-politici sau etno-geografici este cea de pe malul stâng al Dunării mijlocii. Formal, în acest areal se află, istoricizat de trei secole în vremea dinastiei constantiniene, ”regatul” sarmatic - ne grăbim să precizăm că termenul de ”regat” este impropriu aici, întrucât, parțial din preocuparea autorităților imperiale de a nu permite cristalizarea unei forțe solid structurate la frontierele sale, parțial din cauza modului în care s-a construit această entitate etno-politică (prin câteva valuri de imigrare care s-au suprapus unor reminiscențe demo-culturale anterioare, preponderent dacice și celtoide), această structură nu a fost caracterizată niciodată prin unitate politică – dar și un ansamblu de entități etnice pe care istoriografia le-a consacrat sub eticheta de ”daci liberi” și, avem a presupune, dată fiind succesiunea de evenimente deschise de războaiele marcomanice, o multitudine de grupări nou-sosite, aparținând în cea mai mare parte a lor conglomeratului de populații est-germanice dislocate din bazinul Vistulei: quazi, vandali, gepizi ș.a.m.d. Raporturile instituționale ale acestui conglomerat cu ansamblul instituțional imperial sunt mereu nestatornice, după cum nestatornică este și politica centrului de putere roman față de el. În anii 102-106, Traian încorporase de facto această regiune în Imperiu, fără să-i acorde o organizare provincială, pentru ca, un deceniu mai târziu, Hadrian să certifice situarea acesteia în afara frontierelor. În 167-175, după ce-i înfrânge sever în contextul primului război marcomanic, Marcus Aurelius – cel dintâi împărat care-și arogă titlul Sarmaticus – intervine brutal în raporturile de putere dintre entitățile regiunii, acordându-le sarmaților iazygi (posibil, doar uneia dintre grupări4) un statut hegemonic, susținut prin privilegiul unei linii comerciale directe cu roxolanii și prin dreptul de extindere a controlului teritorial pe un anumit areal la est de Tisa. Foarte posibil, în această perioadă își are începutul procesul de edificare a limesului banato-crişean, proiectul având justificarea de a securiza această frontieră: cert este, pe de o parte, că lui Marcus Aurelius îi este atribuit proiectul înființării noilor provincii ale Marcomaniei și Sarmației5 (proiect abandonat în contextul guvernării discreționare a succesorului său, Commodus, dar care explică utilitatea și configurația limesului), iar pe de alta, că arheologii timișoreni au pus în evidență în tronsonul de limes de la Dumbrăvița, material de secol II6. Împotriva sarmaților dunăreni vor interveni, rând pe rând, împărații Maximinus Thrax (în 236), Aurelian (în 270), Carus (în 282-283), Diocletian (în 286 și 293), Galerius (în mai multe momente campanii din anii 299-307), Licinius (în 310 și 318) și Constantin cel Mare (în 321) - de menționat fiind că, între aceste episoade de confruntare frontală, relațiile dintre Imperiu și așa-zisul regat sarmatic au avut parte de reglementări juridice care au fost efectiv aplicate doar pe durate foarte scurte.

Dincolo de domeniul teritorial sarmatic, atât de fragmentat în termeni de organizare politică, către frontierele occidentale ale provinciei Dacia Augusti, au existat întotdeauna, în aceste trei prime secole ale erei, formațiuni etno-politice de sine stătătoare, în care nu avem nici un impediment să vedem acele comunități etichetate drept ”daci liberi”, pe care Traian – ori, mai curând, succesorul său Hadrian – le-a lăsat în afara așezământului provincial. Extrem de lacunar atestată, vecinătatea lor cu Imperiul nu putea fi decât una de natură clientelară, semnificativ mai puțin importantă pentru autoritățile imperiale, dat fiind potențialul redus militar sau economic al acestor grupări, dar și mai puțin tulburate de inițiative politice locale. Asemenea inițiative par să nu fi lipsit însă cu totul, contextele de reconfigurare a raporturilor de putere dintre comunitățile regiunii – așa cum au fost cele din perioada războaielor marcomanice sau cele care-i vor aduce în prim-planul scenei istorice, drept e că efemer, pe limiganți – obligându-i pe dacii liberi să adopte o atitudine sau alta, mai mult sau mai puțin conformă deciziilor imperiale.

 

Statutul Daciei post-aureliene și riparensii

Inițiative politice mai mult sau mai puțin aliniate politicilor promovate de centrul imperial manifestase, cu atât mai pregnant, și elita provincială a Daciei. Aparent lipsită de voință politică locală, de la insurecția prilejuită de decesul cuceritorului Traian și până la sfârșitul domniei lui Commodus, Dacia Augusti avea să-și afirme potențialul de atitudine geopolitică mai întâi în contextul instaurării dinastiei Severilor7, în solidar cu elitele celorlalte provincii dunărene, iar mai apoi, în filiația rețelelor de interese formate sub protectoratul Severilor8, în perioada anarhiei militare, fie ca susținători ai mișcărilor secesioniste (în primul rând a grupării Ingenuus-Regalianus, dar, pare-se, și a așa-numitului ”Imperiu Galic”), fie ca aspiranți legitimiști la puterea imperială centrală (gruparea lui Aureolus). Deficitul de fidelitate al provinciei traiane față de centrul imperial s-a manifestat, de altfel, și în contextul preluării tronului de către Aurelian, în contextul mișcării insurecționale din anii 270-271, conduse de trezorierul imperial Felicissimus, frondă care nu poate fi disociată de lichidarea exponentului provinciei în competiția pentru puterea supremă, generalul de cavalerie Aureolus. Împăratul Aurelian este explicit în această privință: în evenimente și-au pierdut viața 7.000 dintre susținătorii lui Felicissimus, corăbieri, grăniceri, militari ai castrelor şi provinciali daci, sau, în limbajul documentului (detaliu deloc neglijabil, izvorul antic citează corespondența împăratului cu consulul Ulpius Crinitus9), septem milibus lembariorum et ripariensium et castrianorum et Daciscorum10. Formularea trebuie să ne rețină atenția, întrucât ea o precede nu doar cronologic, cât mai ales în termeni cauzali, pe cea care-i aduce în prim-plan, trei generații mai târziu, pe limiganți. Originar din Serdica (deci din vecinătatea apropiată a teritoriului de desfășurare a evenimentelor), dar mai cu seamă în virtutea apartenenței sale la vârfurile politice și sacerdotale11 ale elitelor imperiale, Aurelian putea distinge cu ușurință între diferitele categorii social-politice din provinciile dunărene. La șase decenii după decretarea Constituției Antoniniene, vechile distincții între cetățeni, italici, soci, provinciali și peregrini deveniseră inoperante, cetățenii Imperiului fiind distinși între ei, acum, doar după provincia de origine și statutul socio-profesional. Descendenți ai autohtonilor, ai coloniștilor sau ai tot mai frecventelor mixaje dintre aceștia, locuitorii civili ai provinciei nord-dunărene erau desemnați ca daci, statutul civis romanus fiind subînțeles. Disjungerea în raport cu supuși12 civili a celor câteva categorii militare – corăbierii (corpul militar profesionist al flotei interioare dunărene), grănicerii (păzitorii frontierei) și oameni ai castrelor - este firească, mai ales întrucât cel puțin ultimele două dintre acestea vor evolua în categorii sociale distincte. Ne atrage atenția aici categoria riparensilor/grănicerilor, această denumire urmând să se regăsească și în titulatura oficială a uneia din diviziunile administrative ale Daciei Nova, creată la sudul Dunării de chiar împăratul Aurelian în cadrul mai amplului proces de reorganizare a Imperiului, după reunificarea acestuia. Dacia Ripensis este - suntem obligați la această reevaluare mai ales în lumina ultimului val de descoperiri arheologice, care pun fără dubiu în evidență faptul că locuirea și administrarea romană a continuat la nordul fluviului chiar și în mediul urban, chiar și prin componenta militară - o unitate administrativă a Imperiului care se întindea pe ambele maluri ale Dunării, și nu doar în sudul fluviului. Ideea că o provincie nou creată din măsuri de securizare a frontierei și-ar fi avut capitala13 tocmai pe frontiera expusă este logic inacceptabilă. Dincolo de acest considerent, suntem obligați să ținem cont de câteva documente de prim rang, care atestă atât faptul că Dacia (sau cea mai mare parte a provinciei traiane) este în continuare administrată direct, ca oricare altă provincie interioară a Imperiului, de administrația centrală – și facem aici trimitere la harta militară imperială cunoscută drept Tabula Peutingeriana14 -, respectiv, că un important dispozitiv militar regulat continuă să staționeze la nordul fluviului chiar și la un secol după reforma sistemului defensiv al Imperiului – cu trimitere la Notitia Dignitatum15. Realitățile descrise de aceste două documente sunt confirmate, în detaliu, și de evenimentele care-l au ca protagonist pe împăratul Constantius, din anii 337-359, pe care le descrie Ammianus Marcellinus. Mai zăbovim asupra acestei probleme pentru a semnala că, în literatura latină a Imperiului Târziu, termenul riparensi este frecvent sinonimizat prin cel de limitanei – și că, într-o formulă sau alta, acesta ne dezvăluie statutul locuitorilor daciilor de pe ambele maluri ale Dunării, în secolele de după așa-zisa ”retragere aureliană”: cetățeni/supuși ai Imperiului, al căror contract cu statul incumbă obligația de pază a frontierei.

 

Limitanei şi limiganţi

Faptul că Historia Augusta, un izvor a cărui redactare are loc la două sau trei generaţii după sfârşitul domniei împăratului Aurelian, îi atribuie acestuia cea mai veche referinţă la riparensi/limitanei merită să ne atragă suplimentar atenţia, întrucât fondarea acestei instituţii (o armată regulată de frontieră, a cărei întreţinere cade în principal în sarcina comunităţilor locale din apropierea limesului şi care se diferenţiază radical, ca statut social-politic, logică şi mijloace de operare, de armata de front) este atribuită îndeobşte fie lui Diocletian, fie lui Constantin cel Mare16. Avem, astfel, constituită prezumţia că limitaneii, una dintre creaţiile juridico-militare prin care Imperiul a reuşit să depăşească epoca anarhiei militare din veacul al III-lea, a luat fiinţă chiar din vremea lui Aurelian, suveran care pregăteşte din multe puncte de vedere ampla reinventare a statului pe care o va desăvârşi Diocletian, respectiv – ceea ce ne interesează într-un grad mai ridicat – că rolul decisiv în impunerea acestei formule l-a avut realitatea social-politică de la frontiera dunăreană.

Ipoteza pe care o prezentăm aici este că, într-un fel sau altul, această reformă şi-a făcut simţite efectele şi dincolo de frontierele Imperiului, prin crearea, în exteriorul teritoriului suveran, a unei instituţii în oglindă, prin care autoritatea imperială a reuşit să-şi extindă autoritatea în Barbaricum, în decursul intervalului de un secol şi jumătate scurs de la refacerea unităţii statale de după epoca anarhiei militare şi până la redivizarea Imperiului în contextul creat de fenomenul hunic. Ca şi în numeroase alte cazuri, nu avem de-a face cu o creaţie instituţională din neant, ci cu rafinarea unei instituţii preexistente: cea a foedus-ului17. Derivată dintr-o alianţă asimetrică, instituţia foedus-ului s-a transformat treptat, în epoca Republicii târzii, într-un raport de dominare de către Roma a aliatului său, acesta trecând ulterior, în procesul de transformare dintr-un subiect de drept de sine stătător într-o componentă a statalităţii romane (o provincie), prin alte câteva trepte intermediare: socii et amicii populi Romani18. După Hadrian însă, dar mai cu seamă după epoca anarhiei militare, acest parcurs a încetat să mai aibă ca finalitate încorporarea în Imperiu a partenerului de alianţă. În schimb, interesul pentru controlarea situaţiei de la frontieră printr-un mecanism juridico-diplomatic flexibil s-a menţinut, după încetarea politicii expansioniste şi trecerea în defensivă, strategia Romei urmărind stabilirea unui cordon exterior de securizare a frontierelor, printr-un sistem contractual cu entităţile etnopolitice din apropierea limesului. Toate populaţiile învecinate cu Imperiul se aflau sub hegemonia Romei; însă atunci când se bucurau de o încredere sporită, îşi puteau asuma faţă de statul roman o serie de obligaţii de natură preponderent politico-militară, beneficiind în schimb de un pachet de avantaje economico-sociale. Aceste entităţi dobândeau, astfel, un statut juridic nou, de populaţii sub protectorat imperial, fără a fi însă efectiv adăugate edificului statal – un statut exprimat prin expresia juridică limes gentes – neamurile limesului, limiganţi.

 

O atestare documentară de referinţă

Avem a presupune, dată fiind evoluţia ulterioară a evenimentelor, că noua creaţie juridică nu a putut supravieţui transformărilor pe care tabloul politic euro-mediteraneean le-a suportat la jumătatea secolului V – atât dispariţia definitivă a unităţii statale a Imperiului, cât şi plusul de consistenţă instituţională pe care-l dobândeşte lumea Barbaricumului începând cu epoca hunocraţiei făcând inoperantă instituţia limigantă. Această stare de fapt explică în mare măsură precaritatea atestărilor documentare care să certifice această interpretare; ele nu lipsesc însă cu desăvârşire, cea mai notorie fiind cea consemnată de Ammianus Marcellinus, relativă la evenimentele din regiunea Dunării mijlocii, de la jumătatea secolului IV.

O lectură atentă a textului lui Marcellinus este de natură nu doar să ne ofere descrierea procesului de acordare a statutului de limiganţi, ci şi să ne furnizeze, raportat la percepţia clasicizată în istoriografia curentă, câteva mici surprize. Cea mai importantă dintre ele o constituie faptul că evenimentele în cauză implică nu două, ci trei comunităţi de limiganţi, fiecare dintre acestea având o identitate distinctă şi un comportament diferit în economia istorică. Redăm, succint, filmul evenimentelor.

În primăvara anului 358, împăratul Constantius începe o campanie împotriva sarmaţilor şi quazilor, care atacaseră Pannonia19, contraatacând cu o armată pe quazi şi cu o alta pe sarmaţi20. Quazii sunt urmăriţi peste Dunăre, refugiindu-se în munţi (Carpaţii Slovaciei), facţiunile conduse de Araharius şi Usafer cerând pace. Unele facţiuni ale sarmaţilor, în principal cea condusă de regele Zizais şi subregii Rumo, Zinafer şi Fragiledum, se supun împăratului, care negociază cu ei separat de quazi21. În cadrul negocierilor cu sarmaţii, împăratul acceptă să le dea acestora acele teritorii de la est de Tisa ai căror locuitori s-au emancipat anterior, pe calea armelor, de sub dominaţia sarmată, alungându-şi foştii stăpâni la victoali22. După aceste negocieri, împăratul îşi mută armata la Brigetio, unde i se supun şi quazii regelui Vitrodorus şi subregelui Agilimundus23. După încheierea păcii cu sarmaţii şi quazii, Constantius îşi aduce armata lângă Parthiscon, pentru a pune în aplicare prevederile tratatului cu Zizais, respectiv, pentru a restaura autoritatea grupării sarmate conduse de acesta asupra unor teritorii de la est de Tisa, adjudecate de limiganţi24. Pe malul stâng al Tisei este concentrată o armată a limiganţilor care se emancipaseră de sarmaţi25 şi care sunt identificaţi ulterior cu termenul de amicensi26. Armata acestora trece Tisa, făcând act de supunere faţă de Constantius şi solicitând să fie lăsată pe teritoriile sale, altminteri fiind gata să opună rezistenţă. Constantius ordonă atacul şi îi învinge într-o bătălie de jumătate de oră27. După această campanie, Constantius primeşte titlul de Sarmaticus pentru a doua oară, dar – nota bene! – nu resimte nevoia asumării unui titlu de Limiganticus, în pofida faptului că operaţiunea armată împotriva acestora fusese atât de însemnată, încât împăratul solicitase sprijin simultan de la sarmaţii propriu-zişi şi taifali28. În fine, la începutul anului următor (359), situaţia din regiunea Tisei inferioare se deteriorează din nou, iar Constantius trimite la limiganţii sarmatici o misiune formată din doi tribuni şi apoi porneşte o campanie militară împotriva acestora29. O bătălie importantă are loc la Acimincum, în prima fază împăratul scăpând cu fuga, în vreme ce garda sa pretoriană este ucisă, pentru ca în final armata imperială să-i înfrângă pe sarmaţi30.

Analiza riguroasă a textului ne permite să facem următoarele afirmaţii:

  • statutul de comunitate limigantă se acorda printr-un tratat parafat de împărat: gruparea sarmaţilor lui Zizais este desemnată ca limigantă abia după perfectarea acestui instrument juridic, iar nerespectarea tratatului este considerată trădare şi tratată ca o problemă de ordin intern, nu ca o agresiune din exterior (aşa explicându-se şi inexistenţa unui titlu Limiganticus)

  • o dată cu protectoratul imperial, comunitatea limigantă dobândea recunoaşterea dreptului de administrare asupra unui teritoriu, considerat ca aparţinând de jure Imperiului; dreptul de administrare prin mandat imperial al unui anumit teritoriu poate fi aplicat şi unei periferii regionale care include fortificaţii, aşa cum este cazul picensilor31

  • în schimbul acestui privilegiu, comunitatea limigantă se angaja să acorde, la cererea autorităţii imperiale, tribut şi recruţi pentru armată; acesta este comportamentul limiganţilor amicensi32 - pe care împăratul îl ignoră sub pretextul că amicensii nu sunt sinceri, de facto el încălcând tratatul anterior pentru a satisface aranjamentele asumate prin noul tratat, favorabil altei grupări

 

La un secol după aşa-zisa „retragere aureliană”33, observăm, aşadar, la nordul Dunării, în arealele periferice ale unei provincii care continuă să facă parte din Imperiu şi să fie administrată ca oricare altă provincie intra limes, că Romania – amintim, acesta este titlul oficial pe care-l poartă statul roman, după edictarea Constitutiei Antoniniana – îşi face simţită prezenţa hegemonică nu doar prin mecanisme culturale şi de civilizaţie, ci şi prin structuri instituţionale vii, dinamice, fatalmente şi foarte fluide în această regiune de interferenţe. Acest eşafodaj de norme şi comportamente induse îşi aduce şi el aportul la îndelungatul proces de romanizare care cuprinsese, în întregime, larga macroregiune a bazinului dunărean – dar, fapt mai puţin luat în considerare până acum, oferă totodată şi instrumentele şi motivaţiile pentru (re)constituirea unei voinţe politice locale, disjunctă de cea a Imperiului propriu-zis.

 

Bibliografie: 

Izvoare literare:

Ammianus                      Ammianus Marcellinus, Istorie romană, Popescu, David (ed.), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1982

Dio Cassius                    Dio Cassius, Istorie romană, Ştefan, Gh. (introd.), Piatkowski, Adelina (trad.), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1973

 

Bibliografie generală:

Benea 2001-a                Benea, Doina, Câteva observații privitoare la așezările din Dacia de pe Tabula Peutingeriana, în Studia Archaelogica et Historica Nicolao Gudea dicata, Acta Musei Porolisensis - Bibliotheca Musei Porolissensis, IV, Zalău, 2001, p. 285-300.

Benea 2001-b                Benea Doina, Dacia pe Tabula Peutingeriana - In memoriam Dumitru Tudor, în Bibliotheca Historica et Archaelogica Universitatis Temesienis, 4, Timișoara 2001, pg. 135-149

Draşovean et alii 2004   Draşovean, Florin (coord.), Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa (jud. Timiş), Ed. Waldpress, Timişoara

Gruen 1984 Gruen,        Erich S., The Hellenistic World and The Coming of Rome, Ed. University of California Press, Berkely-Los Angeles

Momigliano 2008           Momliglino, A., The origins of Rome, în Wallbank-Astin, „The Cambridge Ancient History”, vol. VII/2 „The Rise of Rome to 220 BC”, Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2008, pg. 52-112

Treadgold 2012              Treadgold, Warren, Bizanţul şi armata sa 284-1081, Maleon, Anda Elena, Maleon, Bogdan-Petru (trad.), Ed. Speculum, Iaşi 2012

Watson 1999                  Watson, Alaric, Aurelian and the Third Century, Ed. Routledge, New York

 

Webografie:

Codex Theodosianus     http://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/tituli.htm , 15.09.2013

Historia Augusta             http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Historia_Augusta/Aurelian/ , 20.09.2013

Notitia Dignitatum           http://www.thelatinlibrary.com/notitia2.html , 20.09.2013

Ammianus                      http://www.thelatinlibrary.com/ammianus.html, 20.09.2013

Aurelius Victor                http://www.thelatinlibrary.com/victor.caes.html , 20.09.2013

Ovidius                           http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.ponto1.shtml și urm. , 20.09.2013

Renan 1882                   http://web.archive.org/web/20110827065548/http://www.cooper.edu/humanities/core/hss3/e_renan.html , 20.09.2013

Nota CSDR: 

Articol publicat în ”Quaestiones Romanicae”, nr. II/2, ed. Universitatea de Vest Timişoara & Universitatea Szeged - Jate Press, pg. 839-847 și susținut, anterior, în cadrul ediției a doua a Colocviului Internațional ”Cultură și comunicare în Romania Europeană” - CICCRE 2013

Note: 

1 Renan 1882

2 Vorbim de identizare și nu de identificare, întrucât avem în vedere nu dorința de a stabili identitatea unor subiecți (pe care, prin definiție, aceștia și-o asumă), ci de preocuparea de clasificare în clase de operatori logici (”noi versus ei”, ”aliat versus inamic” ș.a.) a unor mulțimi care nu prezentau interes prin ele însele, ci doar prin interacțiunea lor cu lumea ordonată

3 Ovidius, Ponticele

4 Chiar și în acest moment, lumea sarmatică de la Dunărea mijlocie este puternic fragmentată politic: în vreme ce luptele cu romanii fuseseră purtate de gruparea aflată sub conducerea regelui Ariogaisus (Dio Cassius, Epitome, LXXII), la masa negocierilor cu diplomații lui Marcus Aurelius s-au așezat regii Zanticus și Banadaspus.

5 Historia Augusta, Marcus Aurelius 24, 5

6 Draşovean et alii 2004, pg. 7-20

7 Nenorocosul predecesor al Severilor, efemerul împărat Pertinax, și-a format baza de susținere politică în perioada în care a exercitat funcția de procurator al Daciei, principalul furnizor de minereu aurifer din imperiu

8 Septimius Sever a dublat privilegiile municipale acordate Daciei, fratele fondatorului dinastiei a exercitat funcția de guvernator, împărăteasa-mamă Iulia Domna a inițiat Constituția Antoniniană (actul de generalizare a cetățeniei romane), iar Caracalla și-a exercitat atribuțiile imperiale, timp de mai multe luni, din Dacia. Elitele provinciale daco-romane din epoca anarhiei militare s-au format prin legături nemijlocite cu Casa Severilor: spre exemplu, soția împăratului secesionist Regalianus era fiica unui membru al gărzii imperiale a lui Caracalla.

9 Historia Augusta, 38, 2-4; Aurelius Victor, Liber de Caesaribus 35

10 Pusă sub semnul întrebării, de altminteri fără nici un temei obiectiv, de o parte a istoriografiei recente, formula ”daco-romană” este consistent certificată încă din antichitate, textul lui Aurelian nefiind decât unul din foarte numeroasele exemple de acest gen.

11 Fapt îndeobște trecut cu vederea, în pofida capacității de a contribui la clarificarea mecanismelor prin care a fost realizată reunificarea imperiului și pregătirea terenului pentru reconfigurarea acestuia ca teocrație, Lucius Domitiuns Aurelian a fost sacerdot suprem al unei confrerii religioase a Zeului-Soare, foarte probabil aceeași căreia îi aparținuse și Lucia Domna (inițiatoarea Constituției Antoniniene), iar mai apoi Elagabalus.

12 Conținutul juridic al cetățeniei romane din Imperiul Târziu este mai apropiat de cel al statutului medieval și premodern de supus, motiv pentru care utilizăm cei doi termeni în cvasisinonimie

13 Ratiaria, noul sediu al legiunii XIII Gemina și implicit al guvernoratului provincial, se află chiar pe malul Dunării

14 Datarea Tabulei Peutingeriana în epoca dinastiei constantiniene (deci la aproape un secol după așa-zisa ”retragere aureliană”), cu argumentația dezvoltată, la Benea 2001-a și Benea 2001-b

15Potrivit Notitiei Dignitatum (îndestulător certificată arheologic), sub autoritatea nemijlocită a ducelui de Dacia Ripensis se află, chiar și la sfârșitul secolului IV, unitățile Cuneus equitum Dalmatarum Divitensium și Auxilium primorum Daciscorum din Drobeta, Praefectus legionis tertiaedecimae geminae din Dierna/Zernis și Praefectus legionis quintae Macedonicae din Sucidava, respectiv, garnizoane ale armatei regulate însumând multe sute de militari profesionişti.

16 Instituţia limitaneilor face obiectul unor reglementări încorporate în Codul Theodosian (Codex Theodosianus), precum articolele 7.20.4 şi 12.1.56, emise cel mai târziu în timpul celei de-a doua Tetrarhii.

17 Instituţia este atestată încă de la începutul secolului V î.Hr. (Momigliano 2008, pg 86)

18 Gruen 1984, pg. 54-95

19 Ammianus XVI, 10,20, XVII, 12, 1-5. Aici şi în cele ce urmează urmăm traducerea lui Dan Negrescu, căruia îi mulţumim pentru sprijinul acordat în verificarea acurateţii terminologice

20 Ammianus XVII, 12, 5

21 Ammianus XVII, 12, 7-15. În urma negocierilor, sarmaţii conduşi de Araharius şi Usafer dobândesc statut de clienţi ai statului roman: semper Romanorum clientes, potrivit formulei consemnate de Ammianus

22 Ammianus XVII, 12, 18-19

23 Ammianus XVII, 12, 20-21

24 Ammianus XVII, 13, 2-4

25 Ammianus XVII, 13, 3-5

26 Ammianus XVII, 13, 19. Se face precizarea, esenţială pentru corecta identificare etno-teritorială a grupărilor implicate în evenimente, că amicensii şi picensii sunt denumiţi astfel după locurile pe care le locuiesc. Luând în considerare toate elementele geografice consemnate (de altminteri, cu multă acurateţe) de către Ammianus, suntem obligaţi săi identificăm pe picensi c fiind limiganţii dependenţi de aşezarea Pincumm iar pe amicensi ca fiind limiganţii dependenţi de localitatea Micia (apartenenţa acestuia, implicit şi a celei mai mari părţi a Daciei traiane, pe parcursul secolului IV, la interiorul Imperiului fiind confirmată fără drept de apel şi de Tabula Peutingeriana)

27 Ammianus XVII, 13, 5-18

28 Ammianus XVII, 13, 20. Formularea Taifali proxima suis sedibus obtinebant, Liberi terras occupaverant e regione sibi oppositas din textullui Ammianus trebuie interpretată în sensul că, la data acordării sprijinului miliar solicitat de împărat, sarmaţii – desemnaţi încă prin eticheta Liberi - nu beneficiau încă de statutul juridic de clienţi

29 Ammianus XIX, 11, 1-5. Ammianus este explicit în a-i identifica pe aceşti noi limiganţi cu cei pe care îi desemnase anterior drept Sarmatae Liberi, întrucât precizează că împăratul le-a cerut socoteală pentru încălcarea tratatului şi pentru părăsirea teritoriilor pe care aceştia le ceruseră ei înşişi (şi le primiseră) în anul anterior: Confestim itaque missis ad Limigantes duobus tribunis cum interpretibus singulis explorabat modestius percunctando, quam ob rem relictis laribus post pacem et foedera petentibus adtributis ita palarentur per varia limitesque contra interdicta pulsarent...

30 Ammianus XVII, 13, 20

31 Ne atrage atenţia faptul că picensii (şi numai ei dintre toate cele trei grupări limigante menţionate de Ammianus) dispun de un castru însemnat – nu poate fi vorba decât de Berzobis sau de alt castru de pe versanţii vestici ai Munţilor Banatului – şi au un potenţial militar atât de însemnat, încât Constantius nu riscă să-l atace doar cu corpul militar de sub comanda proprie, ci apelează şi la sprijinul foederatilor taifali şi sarmaţi. Semnalăm şi faptul că, în vreme ce pentru dialogul cu celelalte două grupări este nevoie de interpreţi, în dialogul cu picensii, comunicarea se face exclusiv în limba latină. Toate acestea ne obligă să admitem că picensii sunt o populaţie latinofonă, descendentă nemijlocit din provincialii daco-romani din epoca Daciei Augusti, dar care, în urma reorganizării provinciei în formula Dacia Ripensis, au rămas în exteriorul frontierelor nou-definite.

32 Limiganţii amicensi ocupă bazinul Mureşului inferior (probabil şi depresiunea contiguă Zarandului – asocierea onomastică cu localitatea Micia obligă la o atare localizare), ei extinzându-se până în apropiere de Parthiscon contextul evenimentelor din anul 332. Spre deosebire de picensi, ei nu sunt latinofoni, Constantin şi suita sa fiind nevoiţi să se înţeleagă cu ei prin gesturi. În acelaşi timp, ei se deosebesc de sarmaţi (sub a căror dominaţie deducem că s-au aflat anterior anului 332) prin faptul că sunt sedentari (dispun de aşezări stabile, extinse şi care reflectă o stratificare socială însemnată), dar şi printr-un grad de disciplină şi fidelitate militară care atrage atenţia – chiar şi Ammianus, autor cu vădită tendenţiozitate imperială, declarându-şi admiraţia faţă de caracterul profesionist al armatei amicense, care este familiarizată cu tactici şi strategii specifice armatelor regulate, şi ai cărei militari nu cer îndurare şi nu trădează. Singura identificare verosimilă, în cazul amicensilor, este cu o comunitate de daci încă neromanizaţi, dar aflaţi de multe generaţii în contact cu realităţile imperiale şi având contacte privilegiate cu picensii (provincialii daco-romani din periferia Daciei Ripensis, care – potrivit textului lui Ammianus – par înclinaţi să nervină în conflict de partea acestora).

33 Formularea corectă ar trebui să fie „reorganizarea aureliană”, întrucât acest împărat este unul dintre cei cărora contemporanii le-au atribuit, cu just temei, titlul de Restitutor Patriae (Watson 1999, pg. 174)