Calul, vector de structurare instituţională în antichitatea getică

Preambul: 

The physical and anatomical features of the horse provided it with a special status in relation to man, a status that was transferred to direct users and their positions in the social structures. Proportional to the degree of their self-organization, the developed societies of classical antiquity raised this relation to an institutional rank. As a result, the military cavalry, the mounted magistracy, the royal stud farms, the postal service and the equestrian order appear. This horse-based institutions were also found, in specific formulas and to certain degrees, in the political structure of the Getic kingdom 500 years before the Roman conquest, improving its organisational consistency.

MOTTO
Atunci, pe Heracles îl îndemnă inima
Să plece spre ţara istriană
unde-l primi fiica Latonei
Cea pricepută la mânatul cailor

Pindar, Olimpicele, III, 25-28

Este aproape pleonastic să asociem în aceeaşi frază termenii „geţi” şi „cai”: încă de la cele mai vechi consemnări ale existenţei marelui neam tracic de la Dunărea de Jos – şi poate nu este de prisos să amintim că acestea preced cu secole menţiunile cronicăreşti nu foarte riguroase ale lui Herodot –, cel dintâi element identitar prin care geţii au atras atenţia autorilor antici a fost acela de războinici călare. Imaginea aceasta este, şi subliniem că faptul a fost trecut cu vederea până acum, una paradoxală, pentru că sursele antice converg până la consens în a-i prezenta totodată pe geţi ca un popor sedentar şi nu ca pe unul „ce cu-a turmelor păşune a lor patrie şi-o schimbă”. La data intrării lor în istorie[1], geţii au o raportare fermă şi complexă la teritoriul pe care şi-l asumă[2]: fac agricultură, dispun de aşezări şi fortificaţii cu existenţă multigeneraţională, îşi exercită autoritatea ca proprietar exclusiv, dar mai ales asigură securitatea pământului prin diplomaţie şi bătălii, până într-acolo încât nu ezită să angajeze lupte chiar şi atunci când raportul de forţe le este vădit defavorabil, consecinţele înfrângerii fiind preferate strămutării.

În acest tablou, calul şi meşteşugul corolar au un loc bine determinat: acela de instrument al administrării spaţiului. Desigur, geţii (ori, prin extensie, tracii) nu sunt, din această perspectivă, un caz special, utilizarea calului ca vector administrativ fiind larg răspândită în societăţile superior organizate ale lumii antice. Vectorul hipic operează însă, între aceste societăţi, cel puţin două selecţii[3]. Cea dintâi disjunge între comunităţile care utilizează calul exclusiv ca mijloc de deplasare (aici încadrându-se cu precădere populaţiile migratoare) şi cele pentru care utilizarea calului dobândeşte funcţiuni mai complexe; cea de a doua disjunge între valorificarea economică a calului, oricât de complexă ar fi, şi transformarea acestei îndeletniciri într-un suport motivant al unor configurări organizaţionale care se transformă în instituţii – în această ultimă categorie, nu chiar atât de răspândită pe cât s-ar putea crede, intrând societăţile care-şi creează, la nivelul elitelor, demnităţi şi chiar ordine/statusuri sociale care se identifică prin mânuirea calului ca atribut al puterii politice. Vorbim de putere politică şi nu de forţă generică, indistinctă, în deplină cunoştinţă de cauză. Războinici călare există, spre exemplu, atât într-o societate migratoare, structurată doar gentilic, cât şi într-un stat cu articulare monarhică[4] şi conţinut socio-demografic de tip naţional[5] – numai că, în primul caz, calul este doar un amplificator al forţei fizice a luptătorului, în veme ce în al doilea marchează apartenenţa la o elită legitimă şi legitimizatoare. Altfel spus, în timp ce un călăreţ are acest statut doar câtă vreme se află în şea, un cavaler îşi exercită funcţia permanent, fără a fi necesar, la limită, să călărească vreodată.

Statutul special, chiar privilegiat pe care calul l-a dobândit în societăţile arhaice (sau, în general, preindustriale) în raport cu celelalte mamifere domesticite de om derivă din câteva atuuri naturale, dar şi, deloc paradoxal, din câteva slăbiciuni la fel de naturale. În prima categorie sunt de amintit viteza (calul multiplică distanţa străbătută de om în aceeaşi unitate de timp de cel puţin trei ori[6]), capacitatea de veghe prelungită[7], auzul şi mirosul fin, orientarea în condiţii de semiîntuneric[8], sociabiliatea[9], mobilitatea sau capacitatea de a traversa uşor prin apă[10], în vreme ce în categoria slăbiciunilor sunt de evocat rezistenţa redusă la efortul prelungit, metabolismul lent[11], alimentaţia pretenţioasă şi însemnată sub aspect cantitativ[12], precum şi o serie de particularităţi anatomice (câmp vizual limitat pe verticală, distingerea cu precădere a mişcării, dar nu şi a naturii obiectelor etc.[13]), toate acestea sporindu-i dependenţa de om şi, implicit, manevrabilitatea în condiţii improprii – cum, în particular, sunt cele de context beligerant. Ineficient ca animal de povară sau ca furnizor de materii prime alimentare ori textile (mai ales în raport cu alternativa oferită de bovine şi, respectiv, ovine), calul manifestă aşadar un set de particularităţi care-l impun ca vector al acţiunii, oferindu-i călăreţului atât securitatea transportului (în condiţii de antrenament, evident), cât şi grade de mobilitate crescute în timpul deplasării – utilizatorul având practic aceleaşi libertăţi de acţiune ca şi în timpul mersului pe jos, dar şi avantajele unei viteze sporite şi, respectiv, ale unei poziţii de dominare[14].

Deloc surprinzător, societatea supratribală[15] a tradus acest statut special al calului într-un statut special al utilizatorului acestuia. Pe măsură ce arhitecturile socio-organizaţionale au articulat indivizii în ierarhii şi reţele de cooperare tot mai ferme, transfigurate mai apoi în instituţii, stăpânirea calului s-a transformat dintr-o relaţie personală într-o afacere comunitară. Atunci când gestionarea relaţiei cu calul a dobândit dimensiune socială[16], caracteristicile fizico-anatomice ale acestui animal – care, subliniem, au conferit omului un control la o scară extinsă a spaţiului înconjurător – au intrat în consonanţă cu un proces istoric mult mai însemnat: aproprierea teritoriului, proces care a constituit pasul prim, dar decisiv, al evoluţiei organizării social-politice către nivelul statalităţii. Statul, amintim, înseamnă reunirea sistemică a trei elemente: populaţia, teritoriul şi puterea politică[17], aceasta din urmă exprimându-se prin instituţii. Intervenţia elementului hipic în acest proces are, fireşte, doar dimensiunea unui factor favorizant (şi poate nu este de prisos să amintim faptul că istoria universală a consemnat suficiente exemple de statalităţi desăvârşite sau în devenire ale căror societăţi-suport n-au cunoscut calul), ceea ce nu reduce însă importanţa plusvalorii instituţionale pe care a adus-o acest element.

O evaluare exhaustivă a acesteia ar necesita o investigaţie mult mai amplă, care, fatalmente, depăşeşte obiectivele demersului de faţă. Ne vom limita, ca atare, înainte de a închide acest preambul, să evocăm câteva instituţii generate de valorificarea comunitară a calului, în societăţile circummediteraneene din cursul mileniului I .Hr., cu precădere din cea de-a doua jumătate a acestuia: cavaleria militară[18], magistratura călare[19], herghelia regală[20], serviciul poştal[21], ordinul ecvestru[22] ş.a.m.d., nu în ultimul rând, oficiul psihopomp[23] - toate acestea având ca numitor comun posibilitatea de luare în stăpânire a unor teritorii (în sens limitat, geografic, dar şi în extensie simbolică) practic nelimitate şi de administrare a lor în toate ipostazele dreptului de proprietate.

Instituţia cavaleriei la geţi

Dacă Herodot[24] nu ne furnizează nici un detaliu din care să deducem participarea (sau neparticiparea) cavaleriei în confruntarea militară dintre geţi şi perşi din anul 514 î.Hr., în ceea ce priveşte următorul conflict major care-i implică pe geţi, reţinut de sursele care ne-au parvenit, cel din anul 429 î.Hr., Tucidide este foarte explicit: „Geţii şi populaţiile din acest ţinut se învecinează cu sciţii, au aceleaşi arme şi sunt toţi arcaşi călări”[25]. Historiograful conflictului peloponesiac este chiar mai explicit[26], adăugând că Sitalkes, regele tracilor odrişi, dar şi comandant (dacă nu şi suveran) al geţilor, a reuşit să-şi formeze o armată de 150.000 de luptători, o treime din aceasta constituind-o cavaleria.

Chiar şi fără informaţiile de bună acurateţe ale lui Tucidide, ştim că geţii dispuneau, cu cel puţin două veacuri înainte de războiul peloponesiac, de o cavalerie militară redutabilă: cercetările arheologice din necropola de la Ferigele, localitatea eponimă a culturii asociate, practic fără reţinere, uneia din grupările constitutive a regatului getic (alături de cele corespunzând culturilor Bârseşti şi, respectiv, Dobrina-Varna)[27], au pus în evidenţă o pondere de 1:3 a războinicilor călare, pondere confirmată şi de câteva relatări literare semnificative. Exemplul cel mai elocvent este relatarea lui Arrian despre expediţia lui Alexandru Macedon la Dunăre, din anul 335 î.Hr.: „Erau acolo vreo patru mii de călăreţi, iar pedestraşi peste zece mii”[28]. Faptul că în cadrul corpului expediţionar getic de sub comanda lui Cloilios[29], din anul 168 î.Hr., jumătate din cei 20.000 de luptători aduşi la bătălia de la Pydna, dar neangajaţi în luptă, erau războinici călare, nu constituie decât o excepţie aparentă, aici fiind obligatoriu să ţinem seama de faptul că avem de-a face cu o oaste deplasată la mare distanţă de teritoriile de origine de la Istru.

Informaţiile literare antice despre implicarea cavaleriei getice în evenimentele vremii sunt, fireşte, mult mai numeroase. Printre cele mai relevante sunt cele care privesc contingentele de războinici călare furnizate Histrei de către suveranul get Rhemaxos (la cumpăna dintre secolele III şi I î.Hr.)[30] şi, respectiv, cele referitoare la amplul şir de confruntări militare geto-romane de la începutul secolului I d.Hr., la care este martor Ovidius[31] - dar trebuie să admitem că în marile confruntări din anii 331 î.Hr. (când este înfrântă oastea de 30.000 de luptători a lui Zopyrion)[32], 300-290 î.Hr. (dintre Dromichetes şi Lisimach)[33] ş.a.m.d., pentru a nu mai aminti şi marile campanii conduse de Dromichetes al II-lea[34] şi Burebista în contextul creat de războaiele mithridatice, prezenţa cavaleriei este indirect atestată prin amplitudinea forţelor implicate şi a manevrelor angajate, vastitatea spaţiilor acoperite şi alte elemente logico-istorice. Este lesne de observat, aşadar, că prezenţa unei cavalerii militare este o constantă organizaţională a regatului getic. Nu riscăm nimic, în termeni probabilist-statistici, atunci când vorbim de o constantă organizaţională în eşafodajul instituţional al acestui regat de periferie al lumii elenistice (despre care, fatalmente, dispunem în prezent doar de informaţii directe lacunare, cu goluri acoperind mai multe generaţii), întrucât suntem determinaţi să avem în vedere natura unei instituţii precum cavaleria, modul său de formare, manifestare şi perpetuare organizaţională.

Dacă stăpânirea calului poate fi relativ uşor însuşită chiar şi de către membrii unei comunităţi nefamiliarizate cu comportamentul acestui patruped, organizarea unor efective de călăreţi în măsură să atingă performanţă pe câmpul de luptă este un proces de durată multigeneraţională. Calul însuşi împune un asemenea ritm socio-instituţional, întrucât datele sale naturale îl determină să evite pericolul, or, în cazul utilizării sale în acţiuni militare, el este obligat să se comporte nenatural, un asemenea comportament fiindu-i indus în antrenamente care se întind pe mai mulţi ani. Întregul proces de reunire a cailor într-un colectiv capabil să aibă un comportament coerent şi sincronizat (atât cu mânuitorul uman, cât şi cu ceilalţi cai de luptă) în contexte agresive, frecvent soldate cu răniri şi ucideri, este foarte costisitor, atât în termeni de resurse economice propriu-zise, cât şi în termeni de durate. Dacă adăugăm la aceste considerente şi efectivele însemnate pe care le putea etala cavaleria getică, care putea aduce sub comanda autorităţii centrale mii şi chiar zeci de mii de luptători călare, nu putem să evităm concluzia că avem de-a face, în cazul regatului de la Dunărea de Jos, cu o instituţie permanentă a statului, bine individualizată în cadrele organizaţionale centrale şi locale şi, în acelaşi timp, capabilă să ofere suportul formării şi afirmării unei elite profesional-politice, caracterizată printr-un grad ridicat de solidaritate internă, ierarhie şi disciplină.

Este adevărat, nu dispunem de informaţii directe care să certifice existenţa la curtea regatului getic a unui (sau unor demnitari) însărcinaţi cu comanda operativă a cavaleriei[35], cu administrarea grajdurilor şi pajiştilor acestora, cu fabricarea şi gestiunea echipamentului necesar ş.a.m.d. Existenţa acestora este însă probată de mărturii indirecte, precum şi de numeroase amprente aheologice. Spre exemplu, avem a observa faptul că mobilizarea celor 4.000 de călăreţi care l-au întâmpinat pe Alexandru cel Mare la Dunăre în 335 î.Hr., mai sus evocată, s-a putut face numai de pe un teritoriu întins, supus aceleiaşi autorităţi, întrucât niciunde de-a lungul sectorului getic al fluviului (şi, de altfel, din întregul regat) nu exista o aşezare atât de însemnată încât să poată furniza un asemenea contingent[36]. Mobilizarea însăşi (inevitabil, realizată prin reunirea unor garnizoane aflate la depărtare unele faţă de altele[37]) nu putea fi decât un proces de durată, care presupune existenţa unei logistici corespunzătoare: garnizoane, comandamente supralocale, sisteme de monitorizare a adversarului şi de comunicare a informaţiilor şi ordinelor între centru şi bază, mecanism de aprovizionare, intendenţă etc.

Dimensiunea economică a cavaleriei

Incontestabila existenţă a acestei structuri instituţionale, care poate fi pusă pe picioare doar în cadrul unui efort multigeneraţional, este dublată şi de o însemnată dimensiune economic, atât de amplu documentată arheologic pentru toate intervalele jumătăţii de mileniu analizate, încât socotim de prisos să ne limităm la exemplificări aleatorii. Dincolo de necesitatea absolută a existenţei unei veritabile industrii “de stat” a înzestrării cavaleriei (care trebuie să asigure harnaşament, echipament şi armament specific luptei călare[38], dar şi accesorii de prestigiu – podoabe, hlamide[39] etc. – pentru comandanţi), merită să ne oprim puţin asupra unei componente particulare a acestei dimensiuni economice: monetăria geto-dacică. Ca pretutindeni în commonwealth-ul elenistic, ale cărui standarde şi le-a însuşit în virtutea integrării sale în “imperiul macedonean” creat de tatăl lui Alexandu cel Mare[40], Filip al II-lea, monetăria regală getică îşi însuşeşte nu doar etalonul valoric, ci şi iconografia modelului regional, practice toate tipurile monetare din arealul geto-dacic, anterioare epocii burebistane, etalând pe avers imaginea unui călăreţ[41]. Act propagandistic prin excelenţă (sincronismul riguros cu iconografia asociată fenomenului cultural al Cavalerului Trac[42]), iconografia monetară se face astfel ecoul statutului privilegiat pe care cavaleria (sau comandanţii acesteia[43], ceea ce, în termeni instituţionali, este acelaşi lucru) îl aveau în organizarea statală getică – dar ne comunică totodată şi valoarea practică prioritară pe care o avea moneda în economia încă doar superficial monetarizată a lumii geto-dacice: aceea de plată a luptătorilor angajaţi în campanii la mari distanţe, deci a cavaleriştilor.

Nu putem să nu observăm faptul că în societatea autohtonă preromană, şi cu atât mai mult în cea preburebistană, contextele în care utilizarea monedei reprezintă o necesitate inevitabilă sunt foarte restrânse. Astfel, nu există mari aglomerări urbane are să susţină existenţa unor largi categorii social-profesionale puternic specializate (şi, deci, dependente de schimbul comercial[44]), iar comunităţile mediului rural oferă simptomele unei autarhii obşteşti, în care gospodăriile îşi produc singure necesarul de produse şi servicii, eventualele disfuncţionalităţi fiind compensate prin troc şi solidaritate la nivelul comunităţii locale, iar obligaţiile material faţă de nivelele de autoritate superioară (aristocraţie, sacerdoţiu, puterea centralizată a regatului) puteau fi satisfăcute prin prestaţii în natură. De la acest tablou general fac excepţie doar două zone structurale: comerţul cu emporiile greceşti de la Pont şi, mai apoi, cu străinătatea în ansamblul său (care, prin natura sa, este limitat la elitele societăţii[45]), respectiv, activităţile militare, deplasările frecvente şi rapide, la mari distanţe, prilejuite de campanile militare – în cadrul unei societăţi pentru care starea de război este cvasipermanentă – impunând operarea cu o valoare uşor transportabilă şi uşor echivalabilă valoric, recunoscută ca legitimă: moneda. Deloc surprinzător, emisiunile monetare autohtone se concentrează în zone susceptibile a fi constituit, la orizontul chronologic al emisiunii, teatre de operaţiuni ale armatei getice, respectiv, ale nucleului profesional al acesteia, cavaleria[46].

Evident, relaţia cavaleriei cu moneda depăşeşte statutul de beneficiar privilegiat al plăţilor. Ţine de logica istorică să acceptăm faptul că, la nivelul tehnologic al epocii, transportul monedelor şi valorilor asimiliabile (podoabe, bunuri simbolice ş.a., deloc în ultimul rând documente) era asigurat tot prin curieri călare, printr-un serviciu pe care, în lipsa unor atestări directe sau indirecte relevante, nu riscăm să-l definim ca poştal, în sensul în care acest termen acoperea instituţiile echivalente din spaţiul orientalo-elenistic[47]. Dar moneda nu este singura instituţie economică[48] la constituirea/afirmarea căreia calul şi mânuitorii săi privilegiaţi îşi aduc o contribuţie substanţială. Dimensiunile corpurilor de cavalerie evocate de izvoarele literare ne obligă să luăm în considerare existenţa unor herghelii cel puţin echivalente ca mărime[49], adică de ordinul zecilor de mii de exemplare. Chiar dacă aceste efective nu erau păstrate într-un singur loc, ci în mai multe garnizoane, tot avem a lua în calcul existenţa unor herghelii regale/princiare, cu sute sau chiar mii de capete, care să asigure autorităţii militare centrale, în orice moment, disponibilul necesar de cabaline de luptă. Dar existenţa hergheliilor regale, practic de necontestat, implică şi existenţa, în eşafodajul organizaţional al regatului getic, a unor demnitari însărcinaţi cu gestionarea acestora, a unor pajişti de monopol regal ş.a., nu în ultimul rând, a unui comerţ cu caii care nu se rezuma la destinaţia militară a acestora: după cum sugerează descoperirile arheologice, asigurarea cailor pentru ritualurile sacrificial putea constitui o altă destinaţie privilegiată a acestui comerţ.

Fără pretenţia de a fi epuizat fie şi doar simpla trecere în revistă a cazuisticii instituţionale din arhitectura societăţii geto-dacice preromane care-şi datorează, în integralitate sau în parte, existenţa calului, sperăm că – chiar în condiţiile unei relativ însemnate precarităţii a surselor documentare – am reuşit să sugerăm complexitatea acestui arsenal instituţional, arsenal care dă la rândul său măsura stadiului de evoluţie atins de societatea geto-dacică, în diferitele sale etape istorice, gradul ridicat de convergenţă cu vecinătatea elenistică şi capacitatea acesteia de a valorifica resursele naturale şi tehnologice de care dispunea.

 

Bibliografie: 

Izvoare

Iliescu et alii, Fontes ad Historiam Daco Romaniae/ Izvoare privind istoria României, Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1964, vol. I.

Appian din Alexandria, Historia Romana, White, H. Traducere, Editor Loeb, Harvard, Harvard University Press, 1972.

Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, Marin, Valentin Traducere, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2004.

Herodot, Istorii, Vanţ Ştef, Felicia Traducere, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961.

Homer, Iliada, Murnu, George Traducere, editor Franga, Liviu, Bucureşti Editura Univers, 1985.

Iustinus, Marcus Iunianus, Justins Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, Yardley, J.C. Traducere, Develin, Bob introducere, London, Oxford University Press, 1994.

Pausanias, Description of Greece, vol. IV, Jones, W.H.S. Traducere, London, Editura Loeb Classical Library, 2000.

Rufus, Quintus Curtius, Viaţa şi faptele lui Alexandru cel Mare, regele Macedoniei, vol. 1+2, Popescu, Gălăşinu Paul, Simonescu, Dan, Gerota, Constntin V. Traducere, Bucureşti, Editura Minerva, 1970.

Strabon, Geografia, vol I, II, III, Traducere Vant-Ştef, Felicia, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, 1974, 1983.

Thucydides, Războiul peloponesiac, N. I. Barbu editor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966.

Bibliografie generală - volume

Acatincăi, Selian, Etologie – comportamentul animalelor domestice, Timişoara, Editura Eurobit, 2003,

Bejan, Adrian, Măruia, Liviu, Istoria şi civilizaţia geto-dacilor I, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2003.

Daicoviciu, Hadrian, Dacii, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968.

Caraganciu, Anatol, Iliadi, Gheorghe, Monedă şi credit, Chişinău, Editura Academiei de Studii Economice din Moldova, 2004.

Pârvan, Vasile, Getica, o protoistorie a Daciei, Florescu, Radu Editor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1982.

Popa-Lisseanu, G., Dacia în autori clasici, Oprişan, I. editor, Bucureşti, Editura Vestala, 2007.

Preda, Constantin (coord), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I A-C, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994.

Preda, Constantin (coord), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. II D-L, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.

Preda, Constantin (coord), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. III M-Q, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000.

Preda, Constantin, Enciclopedie de numismatică antică în România, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008.

Bibliografie generală - articole

Babeş, Mircea, „Spaţiul carpato-dunărean în secolele III-II a.Chr.”, în Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria Românilor, vol I – Moştenirea trecutului îndepărtat, Bucureşti, Editura Enciclopedică 2001, pp. 501-532.

Borangic, Cătălin, „Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II a. Chr.-sec. II p. Chr.)”, în Terra Sebus, Sebeş-Alba, nr. 3/2011, pp. 171-227 (partea I) şi nr.4/2012, pp. 179-209 (partea a II-a).

Nistorescu, Laurenţiu, „O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum”, în Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, nr. 12/2010, Timişoara, pp. 173-181.

Nistorescu, Laurenţiu, “Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea militară daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (I)”, în Studii de Istoria Banatului nr 34/2010, pp. 23-42, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

Opreanu, Coriolan, „Vestul Daciei Romane şi Barbaricum în epoca lui Traian”, în M. Bărbulescu (coord.), Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane & Fundaţia Culturală Română, 1997, pp. 28 – 51.

Vulpe, Alexandru, „Istoria şi civilizaţia spaţiului carpato-dunărean între mijlocul secolului al VII-lea şi începutul secolului al III-lea a.Chr.”, în Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria Românilor, vol I – Moştenirea trecutului îndepărtat, Bucureşti, Editura Enciclopedică 2001, pp. 451-500.

Webografie

http://laurlucus.ro/bibliotheca-lucus/stiinte-auxiliare/filosofia-istoriei-concepte-metodologie/statul-istorie-un, 15.11.2013.

            http://laurlucus.ro/bibliotheca-lucus/reconstructe-istorice/dacia-magna-pana-sec-i-dhr/problema-celui-al-doilea , 15.11.2013.

Nota CSDR: 

Articol publicat în volumul "Hippika - Calul în istoria omului", Dinu, Dana (coord.), Ed. Universitaria Craiova - Societatea de Studii Clasice Craiova, Universitatea Craiova-Facultatea de Litere, pg. 197-210

Note: 

[1] Acceptăm această veche convenţie istoriografică a „intrării în istorie” o dată cu invazia persană la gurile Dunării din anul 514 î.Hr. doar ca metaforă pedagogică. Menţiuni scrise despre teritoriile carpato-dunărene şi locuitorii lor (chiar dacă desemnate/ţi prin etichete generice impersonale, de genul „ţara istriană”, „istrienii”) apar cu mult înainte de textul herodotian.

[2] Raportul de proprietate pe care o anumită populaţie îl exercită asupra unui teritoriu este o condiţie necesară (nu însă şi suficientă) pentru organizarea de tip statal.

[3] Această clasificare are, fireşte, un caracter pur convenţional, fără valoare generalizantă.

[4] Aici, în sensul larg de putere centralizată.

[5] Aici, în sensul larg de societate unitară şi multistratificată, în care toate nivelele de structurare sunt generatoare de elite şi iniţiative politice, având implicit, o autoreprezentare a propriului statut în întregul corpusului social.

[6] La trap, calul parcurge 15 km/oră, iar la galop poate atinge 50 până la 70 km/oră, cu precizarea că galopul este posibil doar pe durate scurte, datorită rezistenţei reduse la efort prelungit. Prin comparaţie, viteza atinsă în mers normal de om este de 5-6 km/oră.

[7] Necesarul de somn al calului este de 6-8 ore/zi, dar atât pe durata somnului, cât şi în timpul altor stări de captivitate fiziologică (păşunat, adăpat etc.), are reacţii rapide (Stelian Acatincăi, Etologie – comportamentul animalelor domestice, Timişoara, Editura Eurobit, 2003, p. 117-118).

[8] Ibidem, p. 110-112.

[9] Avem în vedere atât sociabilitatea internă speciei, cât şi cea în raport cu omul (Ibidem, p. 127-128).

[10] Ibidem, p. 119.

[11] Păşunatul durează 10-12 ore pe zi, în reprize lungi, iar adăpatul este necesar de două-patru ori pe zi (Ibidem, p. 113-115).

[12] Cantitatea de hrană este de 20-40 kg pe zi, iar cea de apă, de 15-20 litri pe zi, putând ajunge, în condiţii de efort sau climat uscat, până la 40-50 litri (Ibidem, p. 113-115).

[13] Ibidem, p. 110.

[14] Deosebit de importantă, această poziţie a fost percepută încă din antichitate ca un mijloc de depăşire a condiţiei umane, atitudine reflectată generos în imaginea mitologică a centaurului.

[15] Ne referim la societate ca entitate generică. Este însă util să consemnăm că – atât cât ne permit să afirmăm cunoştinţele actuale despre realităţile mileniilor IV-II î.Hr. din arealul ponto-caspic - populaţiile traco-getice (dar nu numai acestea) continuă în mod nemijlocit comunităţile care au domesticit calul, acumulând ca atare în experienţa lor istorică constructele cultural-spirituale şi economice corolare acestui meşteşug.

[16] Avem în vedere un moment structural şi nu unul istoric.

[17] Luăm în considerare o definiţie în termeni conceptuali a statului, o astfel de definiţie fiind determinată să aibă calitatea universaliului (vezi Laurenţiu Nistorescu, Statul în istorie. Un concept juridic universal şi aplicabilitatea sa pentru Dacia preburebistană, http://laurlucus.ro/bibliotheca-lucus/stiinte-auxiliare/filosofia-istoriei-concepte-metodologie/statul-istorie-un, 15.11.2013). Orice altă abordare a noţiunii de stat nu are decât o aplicabilitate particularizată.

[18] Utilizarea calului în conflicte militare pare să fi fost o realitate ce a acoperit întregul mileniu II î.Hr., ceea ce motivează prezumţia că primele formaţiuni specializate, de războinici călăreţi, şi-au făcut apariţa încă din mileniul anterior, în arealul de domesticire ponto-caspic. Reţinem însă că într-una dintre cele mai însemnate confruntări militare ale mileniului secund precreştin în care este atestată prezenţa calului, bătălia de la Kadesh din anul 1274 î.Hr., avem de-a face nu cu cavalerii propriu-zise, ci cu o confruntare a atelajelor tractate de cai (atât în cazul egiptenilor lui Ramses al II-lea, cât şi al hittiţilor lui Muwatalli al II-lea, din proximitatea lumii tracice), ceea ce sugerează că la acea dată, în macroregiunea noastră geografică, instituţia cavaleriei era încă în formare.

[19] Reunim sub această etichetă toate acele demnităţi care au ca obiect suplinirea prezenţei autorităţii centrale în teritoriu: mesagerul regal, colectorul de taxe, supraveghetorul, cercetaşul, scutierul (garda călare), potera (forţa legitimă de aplicare a voinţei centrale) ş.a.

[20] Indispensabilă în primul rând pentru exercitarea funcţiilor cavaleriei militare şi, respectiv, ale magistraturilor călare, herghelia regală/princiară este şi o unitate economică de sine stătătoare, având rolul de a selecta efectivele hipice, de a asigura baza de antrenament, dar şi de a furniza cai pentru comerţ, activităţi ritualice etc.

[21] Tradiţional, este acceptat faptul că serviciul poştal îşi face apariţia în contextul formării Imperiului Persan, dar, fără îndoială, instituţia a avut precedente locale. Ceea ce este aici relevant este faptul că activitatea poştală din antichitatea clasică (şi, de altfel, din toate sisteme sociale preindustriale) se baza pe utilizarea calului, inclusiv distanţele dintre staţii fiind determinate de limitele fiziologice ale acestuia.

[22] Indubitabil, expresia cea mai evoluată a acestei instituţii a fost atinsă în societatea romană, unde ordinul ecvestru reprezenta o componentă fundamentală a ordinii constituţionale. În forme mai puţin elaborate, însă, echivalente instituţionale factuale sau chiar normate ale acestui ordin pot fi identificate în întregul bazin mediteraneean.

[23] Avem în vedere toate acele aplicaţii de natură religioasă ale utilizării calului, animal care a dobândit o largă valorizare ca vehicul între lumi.

[24] Herodot IV, 93 şi urm. Homer evocă (în Iliada 10, 419-425) participarea unei cavalerii tracice la războiul troian din 1210-1200 î.Hr., însă nu putem transfera automat această informaţie asupra geţilor.

[25] Tucidide, Istorii, II, 96, 1.

[26] Tucidide, Op. cit., II, 98. Informaţia este reluată de Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, XII, 50, 2-3.

[27] Alexandru Vulpe, „Istoria şi civilizaţia spaţiului carpato-dunărean între mijlocul secolului al VII-lea şi începutul secolului al III-lea a.Chr.”, în Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria Românilor, vol I – Moştenirea trecutului îndepărtat, Bucureşti, Editura Enciclopedică 2001, p. 451-500.

[28] Arrian, Anabasis Alexandri, 1,3, 5-6.

[29] Appian, Macedonia 18, 1-3. Caracterul getic al corpului militar a fost adesea contestat, sub argumentul că Titus Livius îi desemnează pe luptători ca bastarni, iar pe comandantul lor drept Clondicus (printr-o confuzie cu evenimentele petrecute cu 11 ani mai devreme); fără a dezvolta demonstraţia aici (ea depăşeşte obiectul intervenţiei de faţă şi face obiectul unei alte cercetări a subsemnatului), afirmăm că identificarea corectă este cea a lui Appian.

[30] Mircea Babeş, „Spaţiul carpato-dunărean în secolele III-II a.Chr.”, în Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), Istoria Românilor, vol I – Moştenirea trecutului îndepărtat, Bucureşti, Editura Enciclopedică 2001, p. 505; Hadrian Daicoviciu Dacii, Bucureşti, Editura pentru Literatură 1968, p. 78-79 (citând traducerea lui D.M. Pippidi): „.. l-a convins pe regele Remaxos să dea spre paza cetăţii călăreţi o sută…”, resp., “…l-a convins pe acesta (Phrad..., fiul regelui Rhemaxos – n.n.) să dea strajă cetăţii călăreţi şase sute...”

[31] Ovidius, Tristele, III, 10, 54-56: „Barbarii năvălesc pe caii lor iuţi / Ei sunt călăreţi destoinici, trag bine cu săgeata / şi pustiesc până departe tot ţinutul vecin”.

[32] Rufus X, 1; Iustinus XII, 2, 16.

[33] Diodor XIX, 73,2; Pausanias I, 9, 6. O informaţie de la Trogus Pompeius, via Iustinus, pare să motiveze prezumţia că, în generaţia imediat următoare celei a lui Dromichetes, armata getică, implicit cavaleria, ar fi trecut printr-o perioadă de slăbiciune: „Brennus, conducătorul galilor, plecase în Grecia, iar cei pe care îi lăsase să apere hotarele neamului lor, ca să nu pară că numai ei stau degeaba, au înarmat 15 mii de pedestraşi şi trei mii de călăreţi, au pus pe fugă trupele geţilor şi ale triballilor...” (Iustinus XXV, 1, 2-3). În ceea ce ne priveşte, optăm pentru interpretarea că geţii, care se vor dovedi în aceeaşi perioadă redutabili militar (cel puţin atât cât lasă să se înţeleagă inscripţia histriană despre Zalmodegikos (Daicoviciu, Op. cit., p. X), au fost interesaţi să deturneze intervenţia celtică spre Tracia elenistică, unde va lua de altfel naştere aşa-zisul „regat de la Tylis”.

[34] O primă analiză asupra apartenenţei acestuia la istoria getică şi a rolului jucat în pregătirea contextului de formare a alianţei dintre Burebista şi Deceneu, la Laurenţiu Nistorescu, Problema celui de-al doilea Dromichiaetes (http://laurlucus.ro/ bibliotheca-lucus/reconstructe-istorice/dacia-magna-pana-sec-i-dhr/problema-celui-al-doilea , 15.11.2013).

[35] Există în schimb mai multe informaţii despre caracterul superior organizat al armatei getice. Astfel, relatările despre prizonieratul lui Lisimah la Dromichetes (Diodor XXI, 11-12, Strabon VII, 3-8, Arrian I, 3 şi urm.) atestă faptul că armata getică era organizată profesionist, în afara comandantului general (regale) existând un consiliu de război şi un strateg (pe nume Aites/Seuthes). De asemenea, din epigrafa relativă la Rhemaxos, citată mai sus, se deduce şi organizarea cavaleriei pe detaşamente de tipul steagului/cohortei, dar şi delegarea către fiul regelui a comenzii operative a unor contingente.

[36] În condiţiile „mobilizării barbare”, a întregii populaţii masculine apte de luptă (Vasile Pârvan Getica, o protoistorie a Daciei, Florescu, Radu (Editura), Bucureşti, Editura Meridiane 1982, p. 56), cei 14.000 de luptători opuşi lui Alexandru ar corespunde unei populaţii totale de cel puţin 70.000 de locuitori. Judecând după densitatea localităţilor din bazinul Argeşului inferior, din secolele III-II î.Hr., putem aprecia că întreaga concentrare de aşezări de acolo (probabilistic identificată cu neamul dacic al piefigilor – Vasile Pârvan op. cit., p. 147-148) putea furniza chiar şi contingente mai mari, rămânând de luat în considerare problema mobilizării lor într-un anumit interval de timp. Dar faptul că avem de-a face cu o armată profesionistă, şi nu cu un corp militar mobilizat în grabă, ne obligă să apreciem că baza de recrutare a oastei getice a constituit-o întregul regat.

[37] Ne atrage atenţie faptul că aşezările protourbane (davele) situate pe drumul comercial al Siretului – Dinogetia, Piroboridava, Tamasidava, Zargidava, în toate fiind certificată pe cale arheologică şi existenţa unor garnizoane incluzând corpuri de cavalerie (cf. Constantin Preda (coord), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. II DLBucureşti, Editura Enciclopedică 1996, p. 57-60, vol. III MQ, p. 322 şi 334-336, vol. I AC, p. 200-201) – se aflau unele faţă de altele la distanţă de o oră de mers călare (o poştă).

[38] O trecere în revistă a complexităţii echipamentului, la Cătălin Borangic, „Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II a. Chr.-sec. II p. Chr.)”, în Terra Sebus, Sebeş-Alba, nr. 3/2011, p. 171-227 (partea I) şi nr.4/2012, p. 179-209 (partea a II-a).

[39] Nu întâmplător, acestea fac parte din preţul negociat de Cloilios cu regele macedonean Perseus, înaintea bătăliei de la Pydna (Appian, MacEditura IX, 16, 1-2).

[40] Filip al II-lea devine, între anii 341-340 î.Hr., în consecinţa căsătoriei cu fiica regelui get Kothelas/Rex Histrianorum, suveran legitim al părţii sud-dunărene a regatului getic, acest teritoriu (şi statutul aferent) făcând ulterior obiectul litigiului dintre Dromichetes şi Lisimach (Laurenţiu Nistorescu, „O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum”, în Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis nr. 12/2010, Timişoara, p. 173-181).

[41] Constantin Preda Enciclopedie de numismatică antică în România, Bucureşti, Editura Enciclopedică 2008, p. 135-140.

[42] Fără să-i contestăm o anumită componentă spirituală, avem reţineri faţă de catalogarea acestui fenomen drept cult religios, aşa cum este încetăţenit în istoriografia modernă.

[43] Nu putem ignora faptul că regale exercită, în virtutea atribuţiilor sale de suveran, rolul de comandant al cavaleriei – pe care, aşa cum pare să fi procedat Rhemaxos, îl putea totuşi delega altui demnitar (în acest caz, prinţului Phradmon/Phraites, fiul regelui).

[44] Semnalăm faptul că, în termeni statistici, descoperirile de monedă de pe teritoriile geto-dacice se concentrează în aşezările protourbane (davele) şi de-a lungul drumurilor comerciale antice; în plus, emisiunile străine le depăşesc substanţal pe cele autohtone, al căror caracter imitativ indică faptul că sunt menite să compenseze deficitul de monedă de pe piaţă.

[45] În secolele II î.Hr.-I d.Hr., procesul de formare a unor elite alternative (de genul „stării a treia”) se accelerează vizibil, având ca forţă motrice micile concentrări de artizani, funcţionari şi comercianţi din centrele davense şi, respectiv, războinicii profesionişti, care sunt în primul rând cavalerişti.

[46] Un exemplu în acest sens, relativ uşor detectabil prin contextualizarea datelor arheologice, este aria de manifestare a emisiunii autohtone Toc-Chereluş, care se suprapune peste cea în care s-a extins autoritatea dacică în epoca lui Rubobostes (Coriolan Opreanu „Vestul Daciei Romane şi Barbaricum în epoca lui Traian”, în M. Bărbulescu (coord.), Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, Editura Centrul de Studii Transilvane & Fundaţia Culturală Română 1997, p. 36; Laurenţiu Nistorescu, „Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea militară daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (I)”, în Studii de Istoria Banatului nr 34/2010, p. 23-42, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, p. 37-38.

[47] În mod tradiţional, este acceptat faptul că primul serviciu poştal propriu-zis, inevitabil organizat cu ajutorul calului, a fost cel creat de regele persan Cyrus simultan cu imperiul său (evocat la Herodot VIII, 98).

[48] Ne referim atât la moneda în sine, ca instituţie economic a schimbului, cât şi la monetărie, un serviciu de natură eminamente statală (a se vedea, în acest sens, teoretizarea pe care o dă monedei, chiar în contemporaneitatea regatului getic, Aristotel: „Etica Nicomahică”, Fil. Gr. 1955, p. 891-892, Cf. Anatol Caraganciu şi Gheorghe Iliadi Monedă şi credit, Chişinău, Editura Academiei de Studii Economice din Moldova 2004, p. 8), care reuneşte autoritatea emitentă, tezaurizarea şi, desigur, atelierul monetar.

[49] Incidentul din anul 335 î.Hr., în care sunt implicaţi 4.000 de călăreţi, dezvăluie şi faptul că amata getică a organizat evacuarea călare a unei părţi a populaţiei, ceea ce conduce la concluzia că acest corp, care opera pe propriul teritoriu, dispunea de un număr de sensibil mai mare de cai. În cazul expediţiei conduse de Cloilios în anul 168 î.Hr., care angajase 10.000 de cavalerişti pentru bătălia de la Pydna (în aproperea actualului oraş Salonic), numărul cailor implicaţi trebuie să fi fost dublu, întrucât erau necesare efective suplimentare care să asigure transportul hranei (a oamenilor, dar şi a cailor, aceştia neputându-se baza doar pe păşunat în condiţiile unei deplasări cu termene), dar şi ca rezervă pentru situaţiile specific angajării militare. Campania lui Cloilios s-a putut face numai în ritmul de deplasare a pedestraşilor, deci de la plecare până la revenirea armatei getice în nordul Dunării au fost necesare cel puţin cinci săptămâni.