Starea a treia în societatea geto-dacică

Spre deosebire de aristocraţie, identificabilă în orice structură socială şi cu atât mai mult în cele de arhitectură statală, drept deţinătorul colectiv al puterii politice, starea a treia joacă (fireşte, acolo unde gradul de complexitate şi maturitate al corpului social îi permite existenţa) rolul de factor de echilibru al balanţei puterii dintre aristocraţie şi restul societăţii. Două sunt motivaţiile pentru care ne propunem să urmărim dacă şi în ce măsură putem vorbi, pentru lumea geto-dacică a celei de-a doua jumătăţi a mileniului I antecreştin, despre starea a treia: prima, faptul că existenţa în sine a unei atari categorii confirmă caracteristica de societate multisegmentată a comunităţii[1] în cauză – calitate necesară, dar nu suficientă, pentru ca societatea de referinţă să acceadă la standardele statalităţii; a doua, că, derivat din capacitatea stării a treia de a îngrădi puterea aristocraţiei (iar la limită, de a o substitui cu totul), vom putea modela cu mai multă acurateţe unele din procesele pe care le sugerează izvoarele, referitor la statalitatea geto-dacică.

            Atunci când vorbim despre o stare a treia[2], în alte modele de societate decât cel ale medievalităţii europene, nu putem avea în vedere decât tot o categorie a elitelor sociale – una care, spre deosebire de aristocraţie (a cărei putere, derivată din constructele sociale bazate pe proprietate, se dobândeau prin moştenire ori concedare) ori sacerdoţiu (a cărui putere rezulta din prezumata delegare în plan mundan a unei puteri trancendente), îşi întemeia status-rolul pe acţiunea individuală şi resursele generate de aceasta, deci pe capacitatea membrilor clasei de a se sustrage determinismului tribal. Ca atare, putem considera ca participând la structura unei a treia stări toate acele categorii socio-profesionale privilegiate ale unei societăţi date, altele decât nobilimea „de drept” şi clerul: meşteşugari, arhitecţi, educatori, comercianţi, medici, funcţionari, militari de carieră etc. – cu observaţia, esenţială, că doar vârfurile acestor „bresle” ajung să compună acea pătură social-politică aptă să concureze aristocraţia. În cazul universalităţii greceşti de la începutul ultimei jumătăţi a mileniului I î.Hr. (universul civilizaţional proxim în raport cu lumea traco-geto-dacică), starea a treia este o prezenţă consistent documentabilă, existenţa sa fiind cauza şi motivaţia generală a bulversărilor revoluţionare prin care polisurile greceşti şi-au abandonat organizarea gentilică pentru a deveni veritabile oraşe-stat[3]. Dacă, la greci, apariţia şi transformarea rapidă a acestei clase în forţa motrice a sistemului social-politic a fost favorizată de factori precum concentrarea urbană şi adoptarea unui model economic bazat pe comerţ şi navigaţie, deci pe formarea unor corpuri profesionale care reclamă un grad ridicat de intercooperare şi solidaritate, pentru ansamblul lumii tracice, ne vom limita să observăm – fără a intra în detalii – că lucrurile au decurs mult mai lent, procesul de constituire a unui/unor segmente sociale situate în afara ierarhiei şi interdependenţelor gentilice declanşându-se mai târziu şi, în mare parte, datorită unor impulsuri externe. Lucrurile stau mai mult sau mai puţin astfel şi în ceea ce-i priveşte pe geto-daci (pe tracii nordici, în ansamblu); ca atare, este destul de dificil să identificăm, mai ales la începutul intervalului de referinţă[4], un strat social cu poziţia şi funcţiile stării a treia. Fără îndoială, comunităţile geto-dacilor erau atinse, deja, la cumpăna dintre prima şi a doua jumătate a mileniului I î.Hr., de un proces de stratificare socială, pe care treptata înfiripare a condiţiilor unei economii de schimb l-a stimulat şi amplificat. Aceste comunităţi includeau un număr deloc neglijabil şi în creştere de la generaţie la generaţie, de meşteşugari susceptibili de a dobândi, prin profesiunea lor, un statut supramediu: orfevrierii, spre exemplu, a căror prezenţă în societatea traco-getică este documentabilă pentru toate epocile. Nu putem ignora, însă, faptul că majoritatea îndeletnicilor artizanale ale autohtonilor se desfăşurau fără o finalitate comercială, ori, în rarisimele cazuri în care această limită era excedată, cu valorificarea produselor de către şeferia[5] aristocratică – aceeaşi care pare să fi controlat şi tot mai consistentele schimburi comerciale cu negustorii greci (ulterior greco-macedoneni şi greco-romani) sau, marginal, de altă apartenenţă etno-politică. De asemenea, nu putem să nu observăm că, în ceea ce priveşte meşteşugurile care necesitau o oarecare expertiză tehnologică (în arhitectură, spre exemplu), autorităţile geto-dacice apelau la importul acesteia din polisurile Pontului Stâng ori, mai apoi, din Imperiul Roman[6]. De un statut social supramediu ar fi putut beneficia şi educatorii elitelor, negociatorii[7] ori medicii; numai că, cel puţin în cazul educatorilor[8] şi negociatorilor[9], indicii privind existenţa lor în corpul societăţii geto-dacice lipsesc aproape cu desăvârşire. În cazul medicilor, lucrurile par a fi ceva mai limpezi: mai multe menţiuni literare, explicite[10] sau implicite[11], dar şi o serie de descoperiri arheologice atestă o destul de dezvoltată îndeletnicire a medicinei, ceea ce ne îndreptăţeşte să presupunem că „breasla” vindecătorilor dobândise o anumită extensie, totodată şi o anumită individualizare faţă de sacerdoţiu[12].

            Dacă la atât s-ar reduce cazuistica pe care o putem evoca în sprijinul aserţiunii că în compunerea societăţii geto-dacice exista şi o stare a treia, demersul nostru ar fi inutil – şi asta, pentru că, pe de o parte, indivizii susceptibili a forma o clasă supramedie ar fi fost şi foarte rari, şi poziţionaţi în afara unor mecanisme care să-i solidarizeze (drept pentru care, în măsura în care dobândeau un statut superior, se asimilau aristocraţiei), iar pe de altă parte, contribuţia pe care ei puteau s-o aducă ansamblului social (deci sursa prezumtivei lor puteri alternative) ar fi fost copleşită de furnizorii externi: coloniile pontice şi universalitatea elenistică (pe întreaga durată a intervalului), satrapia Skudra (în primele decenii ale veacului al V-lea î.Hr.), într-o măsură mai restrânsă, curţile regale odrysă (pentru veacul al IV-lea) şi macedoneană (penttru cel următor), respectiv, universalitatea romană (începând cu cumpăna dintre secolele II şi I î.Hr.). Avem, totuşi, temeiuri să presupunem că în societatea geto-dacică şi-a făcut treptat loc o stare a treia, la ea contribuind cel puţin două categorii socio-profesionale semnificative ca număr şi poziţie: cavalerii (de care ne ocupăm într-un alt studiu) şi ceea ce am putea denumi „mica administraţie” – fruntaşii davelor[13] şi, laolaltă cu aceştia, întreprinzătorii asociaţi aşezărilor protourbane. Fireşte, aceştia din urmă îşi fac simţită prezenţa abia în ultimele generaţii ale intervalului de referinţă, pe măsură ce anumite aşezări îşi depăşesc condiţia rurală, concentrând activităţi de comerţ şi producţie protoindustrială, dar şi sedii ale puterii administrative, militare (de garnizoană) şi sacerdotale, nu în ultimul rând reşedinţe ale vârfurilor aristocraţiei propriu-zise, stimulată, prin contextul locaţional, să-şi remodeleze funcţiile. Nu doar toponimia[14] sugerează că această clasă era relativ bine răspândită[15]: la rândul lor, investigaţiile arheologice au pus în evidenţă numeroase aşezări de urbanitate incipientă, atât în corespondenţa toponimelor atestate prin surse literare, cât şi fără un atare corespondent. Sunt frecvent evidenţiate, în acest tip de aşezări, pe lângă „palate” princiar-administrative, şi centre de cult, asociabile unei prezenţe permanentizate a aristocraţiei şi clerului, instalaţii de utilitate publică (în primul rând fortificaţii şi turnuri de pază, dar şi cisterne şi aducţiuni de apă, hambare etc. – ceea ce presupune existenţa unor împuterniciţi cu paza şi întreţinerea lor), amenajări de tipul pieţelor urbane, ateliere de mare diversitate şi cu o capacitate de producţie depăşind nevoile pieţei locale, acumulări monetare şi de mărfuri de lux ş.a.m.d. – probând inclusiv existenţa unor întreprinzători (meşteşugari sau negustori) străini, rezidând permanent sau cu mare frecvenţă în aşezările respective. Faptul că aproape nici una dintre aşezările perotourbane n-a ajuns să depăşească pragul de zece mii de locuitori[16] va fi limitat nu doar numărul reprezentanţilor acestei „protoburghezii” (care, subliniem iarăşi, se putea recruta mai ales din rândulk aristocraţiei şi clerului, respectiv, dintre negustorii şi experţii străini), cât mai ales rolul lor în comunitate; dimpotrivă, specificul activităţilor lor va fi generat între aceştia o semnificativ mai intensă comunicare şi cooperare, care să motiveze relativa solidaritate de stare.

            Dacă, până aici, am susţinut ideea existenţei unei stări a treia în societatea nord-tracică cu precădere prin argumente logice şi socio-logice, este momentul să aducem în atenţie un element care, cu foarte mare probabilitate, atestă că acest model de stratificare socială nu a scăpat înregistrării literare. Desigur, nu este vorba de o consemnare explicită, ci – susţinem noi – de o reflectare a existenţei stării a treia în terminologia instituţională a aşezământului social-politic geto-dac. Termenul în cauză este comati, iar textul de referinţă este „Istoria Romană” a lui Dio Cassius, în care indicele nostru este consemnat în două împrejurări semnficative: ambasada principelui Diegis la comandamentul împăratului Domitian[17], respectiv, negocierile dintre ultimul suveran al Daciei şi împăratul Traian, de la sfârşitul primului război daco-roman[18]. Traducerea care s-a dat, îndeobşte, acestui termen a fost cea de „oameni cu părul lung”, „oameni liberi”, „oameni simpli” – or, aceasta este o interpretare care trebuie abandonată fără rezerve, fie şi numai pentru că nu este de conceput ca negocieri atât de importante, având ca miză războiul şi pacea, respectiv, încheierea de tratate, să fi fost purtate prin oameni de rând[19]. De altfel, termenul comati este de pus în legătură şi cu doi termeni politonomastici de primă însemnătate, Dicomes şi Comosicus (cei doi suverani get şi, respectiv, dac din prima şi a doua generaţie post-burebistană), precum şi cu toponimul Comidava: aceste conexiuni întăresc prezumţia că avem de-a face cu un element de nomenclatură politico-administrativă şi, în plus, ne dezvăluie un fapt nu mai puţin important – anume, că, dacă nu a existat înainte, instituţia în cauză şi-a făcut loc în organizarea politico-juridică geto-dacică cel puţin din vremea unificatorului Burebista. Că avem de-a face cu o inmstituţie, ne-o arată şi similitudinea cu cuvântul latin de funcţie similară, comes, -itis[20]; nu trebuie să ignorăm faptul că autorul care ne transmite această informaţie este latinofon şi de cultură romano-elenistică, fiind mai mult decât firesc ca el să echivaleze un status-rol de la curtea regelui Decebal cu unul comun în propria-i societate[21]. Admiţând, aşadar, că termenul comati desemnează un nivel toposocial supracomun în societatea geto-dacică a ultimelor două veacuri de dezvoltare autonomă, mai mult sau mai puţin instituţionalizat, dar şi că – aşa cum reiese din textul lui Dio Cassius – acesta era inferior celui de pileati, vădit asimilabil clasei aristocratice, vom face totodată, observaţia că acesta nu poate fi pus în legătură cu ierarhia sacrdotală: într-un stat cu evidentă componentă teocratică, în care preoţimea deţinea nu doar un pontificat aproape egal demnităţii regale, ci şi principala reţea teritorială de instituţii politico-administrative – templele – nu putem spresupune că reprezentanţii acestui ordin ar fi avut un statut inferior celui aristocratic. Concluzionând, vom afirma că termenul comati şi realitatea socio-organizaţională pe care acesta o reflectă este de asociat, cu necesitate probabilist-statistică, acelei noi elite pe care dezvoltarea societăţii nord-tracice pe coordonate statale o generează, cel puţin din epoca Burebista-Deceneu: o elită de „nou regim”, mai puţin dependentă de mecanismele tradiţional-tribale, mai deschisă către exterior, mai cultivată[22] şi mai deprinsă în a mânui mecanismele economiei de schimb[23], implicit şi mai angajată în problemele social-politice, din rândul cărora puterea centrală îşi va fi recrutat cadrele pentru nopua administraţie şi care va fi decis, mai apoi, în problemele de succesiune a tronului. Fără îndoială, gradul de dezvoltare a acestei stări a treia geto-dacice va fi fost inferior celui atins în civilizaţiile urbane mediteranene, din care-şi va fi extras, în bună măsură, motivaţiile şi modelele; dar nu putem să ne îndoim de existenţa în sine a acestei clase, al cărui principal pilon îl va fi constituit, probabil tot urmând un model euro-mediteranean, însă răspunzând necesităţilor propriei societăţi, categoria profesional-militară a cavalerilor.

Bibliografie: 

1. Izvoare literare

* Dio Cassius                         Dio Cassius, Cocceianus, Piatkowski, Adelina, Ştefan, G. (ed.), IstoriaRomană, vol. 1+2, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1973
* Herodot                                 Herodot, Onu, Liviu, Şapcaliu, Lucia (ed.), Istorii, ed. Minerva, Bucureşti 1984
* Strabon                                 Strabon, Geografia, vol. I, II, III, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, 1974, 1983

2. Literatura modernă

* Duby 1998                            Duby, Georges, Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului, ed. Meridiane, Bucureşti
* Leveque 1987                     Leveque, Pierre, Aventura greacă, ed. Meridiane, Bucureşti
* Nistorescu 2011                 Nistorescu, Laurenţiu, Criterii extrafilologice în analiza etimologică. O altă lectură a termenului cometai - în Philologica Banatica nr. 2/2011, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, pg. 30-35
* Popa-Lisseanu 2007        Popa-Lisseanu, Dacia în autori clasici, ed. Vestala, Bucureşti
* Preda 2000                         Preda, Constantin (ed.), Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, vol. III MQ, ed. Enciclopedică Bucureşti
* Stoianov XV                         Totko, Stoianov, The Getic Capital at Sboryanovo new excavation / research development, în „Tracia XV”

3. Webografie

* olteanu 1                              http://soldtm.com/geo/arts/categs/categs.htm , 20.04.2009

Nota CSDR: 

Articol publicat în revista „Columna 2000” nr. 37-38, Timişoara 2009.

Note: 

[1] Putem vorbi chiar despre o macrocomunitate, având în vedere faptul că fenomenologia acoperită de eticheta „starea a treia” este detectabilă la scară macrosocială

[2] Intrată în limbajul politic universal odată cu Revoluţia Franceză din 1789/1791, sintagma „starea a treia” exprimă, totuşi, o realitate politică mai apropiată de ordinea Vechiului Regim decât de a celui generat după căderea Bastiliei – organizarea socială pe trei stări/ordine fiind rezultanta viziunii creştine de organizare socială (vezi, spre exemplu, Duby 1998). Reflectând această viziune (ca oglindă a unei ordini exemplare, celeste – fapt pentru care teoretizarea lor în contemporaneitate a îmbrăcat forma tratatelor numite „speculae”), stările medievale îşi au, la rândul lor, originea în aşezăminte socio-structurale mult mia vechi, larg răspândite în răsăritul bazinului euro-mediteranean şi Orientul propriu-zis, care reflectau, de asemenea, o concepţie despre organizarea tripartită a lumii.

[3] O pertinentă trecere în revistă a acestui proces, pentru Ionia, la Leveque 1987, vol II, cap. III

[4] Secolele V-I î.Hr.

[5] Deşi, teoretic, regimul politic al şeferiei este caracteristic doar perioadei prestatale, în practică, structurile sale continuă să se manifeste ca o sursă alternativă de legitimitate politică şi în perioadele de statalitate incipientă – stadiu în care considerăm că s-a aflat societatea getică de-a lungul secolelor V-IV/III î.Hr., în aşa-numita „perioadă princiară”

[6] Faptul este demonstrat prin marea uniformitate şi mica varietate stilistică, cu vădite modele în spaţiul elenistic, resimţită deopotrivă în construcţiile civile, sacre ori militare, care par a fi fost realizate aproape exclusiv cu expertiză externă. De altfel, chiar şi pe vremea lui Decebal, Dacia pare a nu dispune de suficienţi „mari meşteri” proprii –nici măcar în centrul urban de la sarmizegetusa! – meşteri pe care suveranul dac îi cere (şi îi obţine) de la împăratul Domitian (cf. Dio Cassius LXVII, 6)

[7] Prin această siglă generică ne referim deopotrivă la jurişti, diplomaţi, negociatori comerciali şi alte îndeletniciri asimilabile

[8] În măsura în care Deceneu poate fi considerat educatorul exemplar de la curtea lui Burebista, este de observat că instrucţia acestuia s-a desăvârşit în străinătatea îndepărtată, anume în Egipt (cf. Strabon VIII, 3, 11). Singura atestare, relativă totuşi, a unui proces eminamente educaţional în rândul elitelor geto-dacice rămâne informaţia despre acţiunea lui Zalmoxes printre fruntaşii ţării (cf. Herodot IV, I, 95). Desigur, nu se poate nega faptul că exista o oarecare practică a instrruirii cel puţin a vârfurilor societăţii, dar procesul pare a se fi desfăşurat doar la nivel individual şi în formule cutumiar-iniţiatice, fără a genera o categorie socio-profesională a educatorilor – parte din aceştia putând fi recrutaţi, de altfel, din cetăţile Pontului Stâng

[9] Cel mai notoriu exemplu de negociator din lumea geto-dacilor este cel al lui Acornion din Dionysopolis, fapt ilustrând situaţia că, cel puţin în epoca burebistană, polisurile greceşti de la Pont asigurau relaţiile diplomatice ale entităţilor politice geto-dacice cu restul lumii „civilizate”. Totuşi, pe vremea lui Decebal, curtea de la Sarmizegetusa pare a dispune de diplomaţi proprii – este adevărat, recrutaţi din pătura aristocratică şi nu dintr-o „breaslă” calificată

[10] Cazul exemplar este cel al medicului trac (traco-get) evocat de Platon în dialogul “Charmides” – vezi Popa-Lisseanu 2007, pg. 210-211), care-l evocă pe Zalmoxis drept “regele nostru”

[11] Avem în vedere atât informaţia de la Dioscorides (cf. Popa-Lisseanu 2007, pg. 232-237) privind numele dacice de plante cu virtuţi terapeutice, cât şi o serie de descoperiri arheologice care atestă practicarea medicinei la un nivel profesionist – precum descoperirea instrumentelor medicale de la Buridava (Preda 2000, pg. 217-219), aici fiind irelevant detaliul că intrumentarul în cauză era de fabricaţie romană

[12] Avem în vedere aici sensul larg al termenului “sacerdoţiu” (în care sunt cuprinse status-rolurile de vraci, şamani ş.a.), dar şi faptul că, în epocă, practicarea medicinei implica un anumit angajament religios

[13] Acceptăm şi utilizăm aici interpretarea potrivit căreia tremenul „dava” acoperă, poate nu în întregimea sa, categoria de aşezări protourbane ale spaţiului geto-dac

[14] Sorin Olteanu (olteanu 1) inventariază, în baza formanţilor “dava/deua/dea”, numai pentru teritoriile de la nord de Munţii Haemus, următoarele localităţi cu statut suprarural: Acidava, Aedava, Argidava, Buridava, Buricodava, Buteridava, Capidava, Carsidava, Clepidava, Comidava, Dausdeva, Dsudaba, Docidava, Giridava, Gildoba/Gildava, Marcodeva, Murideva, Netindava, Patridava, Pelendava, Perburidava, Petrodava, Piroboridava, Polondava, Pulpudeva, Ramidava, Recidava, Rusidava, Sandava, Sacidava (două locaţii), Singidava, Scaidava, Sucidava (două locaţii), Tamasidava, Utidava, Zargidava, Zicideva, Ziridava şi Zusidava. Acestora li s-ar putea adăuga, ca variante pentru spaţiul crobyzic (sudul Dobrogei, domeniul regişorilor sciţi din sec.III-II î.Hr.), toponimele cu formantul „dina: Adina, Amlaidina, Asbolodina, Bassidina, Beledina, Gedina şi Paladina – în vreme ce formanţii „para”, „diza/dizos” şi „bria” (excepţie – Maskobria) par a lipsi complet la nord de Haemus.

[15] Cele aproximativ 50 de centre astfel identificabile acoperă un teritoriu de sub 25.000 kmp, ceea ce corespunde unei alocaţii teritoriale (unei arii de polarizare) pentru un singur centru protourban, aproximativ egală unui judeţ medieval sau modern. Densitatea aşezărilor cu urbanitate incipientă era chiar mai mare, dacă avem în vedere faptul că au existat şi aşezări cu alte determinaţii toponimice, protourbane (Helis, Apoulon, Dinogetia, Genucla, Napoca, Pirum ş.a.) ori pe de-a-ntregul urbane (dava de la Sboryanovo, a cărei identificare cu Dausdava este încă incertă, dar mai ales centrul Sarmizegetusa), respectiv, dacă ţinem cont de faptul că izvoarele literare care ne-au parvenit nu au prezervat numele tuturor proto-oraşelor epocii.

[16] Excepţii certe sunt, din nou, dava de la Sboryanovo (estimată de arheologii bulgari la dimensiunea demografică de 20.000 locuitori – vezi Stoianov, Tracia XV), respectiv, Sarmizegetusa Regia, care pare să fi depăşit semnificativ această cifră, chiar şi fără „suburbii”. În cazul celorlalte dave care au făcut obiectul unor cercetări sistematice, din datele rezultate până în prezent (spre exemplu, la Brad-Zargidava au fost evidenţiate peste 300 de locuinţe) poate fi presupus, deocamdată cel puţin, un nivel de două-cinci mii de locuitori

[17] Dio Cassius, LXVII, 6, 7: “Acesta (Decebal – n.n.) primi convenţia, căci se găsea în mare strâmtoare, dar nu voi să vină el însuşi la tratative, ci trimise pe Diegis, cu câţiva bărbaţi comati, care să-i predea armele şi câţiva captivfi...” (trad. Popa-Lisseanu 2007, pg. 267)

[18] Dio Cassius, LXVIII, 6, 9: “Decebal trimisese, chiar înainte de a fi fost învins, o deputaţiune, nu dintre comati, ca mai înainte, ci dintre principalii pileati” (trad. Popa-Lisseanu 2007, pg. 269)

[19] O analiză mai detaliată a funcţiei semantice a acestui termen, la Nistorescu 2011

[20] Demnitatea şi termenul care o desemnează au o îndelungată carieră în spaţiul romano-elenistic, acesta prelungindu-se prin neogrecul komis, iar mai apoi prin medievalul comite, până în epoca modernă, practic neschimbat în semnificaţie: demnitar administrativ de rang mediu

[21] Este foarte verosimil, de altfel, ca, în epoca maximizării competiţiei cu civilizaţia latină, geto-dacii să-şi fi adaptat propriile instituţii după cele romane (la rândul lor, aflate în plin proces de reaşezare) – pentru această interpretare pledând şi faptul că, pentru nivelul aristocratic al societăţii, termenul “tarabostes” nu mai este menţionat (tocmai în contextul în care numărul demnitarilor de acest rang, explicit menţionaţi, creşte exponenţial), apărând, în schimb, cel de “pileati”

[22] Avem în vedere atât informaţiile despre educaţia răspândită printre geţi de eroul civilizator Zalmoxes, cât şi reflectările materiale atestând un anumit grad de instrucţie (chiar de alfabetizare) al elitelor geto-dacice, precum numărul mare de ştampile de atelier descoperite în principalele aşezări autohtone, care sugerează că scrisul era cel puţin familiar, dacă nu efectiv cunoscut de vârfurile comunităţilor locale

[23] În legătură cu acest “nou regim”, trebuie pusă şi necesitatea, resimţită de statalitatea geto-dacică începând cu sfârşitul secolului IV î.Hr., de a emite monedă proprie